سال نو مبارك و خجسته باد
صفحه 3 از 118 اولین 1234561353103 ... آخرین
نتایج از شماره 21 تا 30 از مجموع 1177

موضوع: اخبار صنعت پتروشیمی

 1. #21
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۱
  ارسال
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
  ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﺟﮫﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ

  به ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﺑﻮرس از ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎھﺸﮫﺮ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮ ﻟﻪ ھﻔﺖ ھﺰار ﺗﻨﻲ edc ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺎزه اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ اروﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﭘﻲ.وي.ﺳﻲ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ھﻨﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی از آﻏﺎز ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اروﻧﺪ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.

  اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 2 ﻣﯿﻠ ﯿﻮن و 834 ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﻳﻲ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﭘﻲ.وي.ﺳﻲ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ.

  آﻣﺎرھﺎي رﺳﻤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ و راه اﻧﺪازي اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ در
  ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ (ﻣﺎھﺸﮫﺮ) ﻣ ﻌﺎدل ﻳﻚ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 600 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ.

  ﺑﺎ ﺑ ﮫﺮه
  ﺑﺮداري از اﻳﻦ واﺣﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ edc ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ اروﻧﺪ ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ھﻔﺖ ھﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ھﺎي ﺳﻮد ﻛﺎﺳﺘﯿﻚ اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ ﺑﻪ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد.

  ﭘﯿﺶ از اﻳﻦ ھﻢ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎي ﺳﻮد ﻛﺎﺳﺘﯿﻚ ﻣﺠﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ اروﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرھﺎي ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرھﺎي ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ اروﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ pvc در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 240 ھﺰار ﺗﻦ pvc ، در ﺣﺪود 25 ﺗﺎ 30 ﺑﺎزار ﺟﮫﺎﻧﻲ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﻲ اﯾﺮان در دﺳﺘﺮس ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 2. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #22
  ستاره دار (2) اشکبوس کهنه سوار آواتار ها
  تاریخ عضویت
  تیر ۱۳۹۱
  محل سکونت
  تهران
  ارسال
  1,281
  تشکر
  6,651
  تشکر شده 22,228 بار در 2,375 ارسال

  پتروشیمیهای متخلف بورس کالا 3 ماه تعلیق شدند

  با مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران آن دسته از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی که کمتر از 50 درصد تعهد خود برای عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا را محقق کردهاند، درصورتی که میزان عرضه آنها در بورس کالا در 1391 و یا 1390، کمتر از 10 درصد تولید آنها از طی هریک از سالهای مذکور بوده باشد، به مدت سه ماه از عضویت در بورس کالا تعلیق شدند.

  به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بر اساس مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران، همچنین آن دسته از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی که میزان عرضه آنها در بورس کالا، کمتر از 50 درصد تعهداتشان بوده است، اما میزان عرضه آنها در بورس کالا در سال جاری و یا سال گذشته، کمتر از 20 درصد تولید آنها از طی سالهای مذکور بوده باشد، باید ضمن ارائه توضیحات لازم به بورس کالای ایران، حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری موارد عدم ایفای تعهدات را برطرف کنند.

  براساس این مصوبه در صورتی که تولیدکنندگان گروه دوم نیز تا تاریخ تعیین شده (پایان آذر)، نسبت به ایفای تعهدات اقدام نکنند، همانند گروه اول، به مدت سه ماه از عرضه کالا در بورس کالای ایران محروم خواهند شد.

  بر اساس اعلام سنا رییس سازمان بورس و اوراق بهادار چندی پیش در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات، تصریح کرد تولیدکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده و مطابق با میزانی که برای تعیین شده، محصولاتشان را در بورس کالا عرضه نکنند، از بورس کالا اخراج خواهند شد.

  http://isna.ir/fa/news/91082616669/%...84%DB%8C%D9%82
  در کوتاه مدت صداهاي بلند مي مانند و در بلند مدت افکار بلند.

 4. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید اشکبوس کهنه سوار از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #23
  کاربر ویژه بورسی کریم مهدوی آواتار ها
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت ۱۳۹۱
  ارسال
  813
  تشکر
  7,620
  تشکر شده 3,823 بار در 773 ارسال
  زنجیره ارزش پتروشیمی نباید نصف میشد/ فعالیت دلالان در حاشیه بورس


  رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با تاکید بر لزوم بازبینی تقسیم کار در وزارتخانهها، گفت: از ابتدا نباید زنجیره ارزش پتروشیمی نصف میشد.

  محمد زیار در گفت و گو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: صنایع پایه و میانی که در وزارت نفت قرار داده شدهاند، رشد خوب و متقارنی دارند اما صنایع پایین دست (صنایع تکمیلی) پتروشیمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی آن است، همگام، متقارن وهمراه با بخش بالا دست و میان دست رشد نکرده است.
  تو مرد باش و میاندیش از گرانی درد/همیشه درد به سروقت «مرد» می آید

 6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید کریم مهدوی از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #24
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۱
  ارسال
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
  در بازار دیروز معاملهگران در گروه پتروشیمی با شایعاتی در مورد احتمال تغییر نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی مواجه بودند. در همین زمینه مدير عامل تامين اجتماعي نيروهاي مسلح به عنوان سهامدار عمده غدیر و برخی از شركتهاي پتروشيمي در بازار سرمايه، درباره خبر ارزی شدن خوراک پتروشیمیها و در واقع افزايش نرخ خوراك این شرکتها به خبرنگار بورس 24 گفت: در حال مذاكره با دولت در اين خصوص هستيم و تلاش ميكنيم تا دولت را قانع كنيم که اين افزايش نرخ به نفع صنعت پتروشيمي نيست.

  سردار دقيقي همچنين از مذاكره مداوم با نمايندگان مجلس خبر داد و گفت: تا به حال با 70 نماينده مجلس درباره لزوم عدم افزايش نرخ خوراك مذاكره كرده ايم و علاوه بر اين در همه كميسيونهاي مربوطه در مجلس حاضر ميشويم.

  منبع: دنیای اقتصاد
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 8. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #25
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۱
  ارسال
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
  در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عسلویه مطرح شد:

  50 درصد منابع حاصل از خصوصی سازی پتروشیمی برای توسعه آن اختصاص یابد

  وزیر نفت و نمایندگان مجلس از پیشنهاد برگشت 50 درصد از منابع حاصل از فروش مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی به صورت وام استقبال کردند.

  به گزارش شانا، وزیر نفت در حاشیه بازدید نمایندگان عضو کمییسیون صنایع و معادن مجلس از مجتمع های پتروشیمی در عسلویه گفت: زمینه توسعه صنعت پتروشیمی به ویژه در صنایع تکمیلی وجود دارد.

  مهندس رستم قاسمی با تاکید بر توسعه صنایع تکمیلی افزود: با توسعه این صنعت به صورت زنجیره کامل، اشتغال و ارزش افزوده بسیاری برای کشور به ارمغان می آید.

  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزیر نفت ضمن استقبال از پیشنهاد مهندس بیات برای برگشت 50 درصد از منابع حاصل از فروش مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی به صورت وام اظهار کرد: با برنامه ریزی مناسب خوراک کافی برای توسعه صنعت پتروشیمی فراهم خواهد شد.

  در این بازدید، وزیر نفت گزارشی از روند تکمیل فازهای گازی پارس جنوبی ارائه کرد و افزود: تدابیر لازم برای بی اثر کردن تحریم ها اتخاذ شده و تولیدات ما به میزان مناسب رسیده است.

  وی با بیان این که امروز 1.8 میلیون بشکه نفت خام در داخل کشور تبدیل به فرآورده می شود، افزود: با توجه به قیمت بالای گازوییل در کشورهای همسایه برای مصرف این فرآورده در کشور باید برنامه ریزی بهتری انجام شود.

  وی نتیجه همکاری نکردن کشورهای خارجی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی را اتکای بیشتر به توان داخلی و توانمندسازی پیمانکاران داخلی دانست و افزود: با توجه به استعداد موجود در کشور، پیمانکاران داخلی در حال تکمیل فازهای باقیمانده پارس جنوبی هستند.

  وزیر نفت با بیان این که با اتمام فازهای باقیمانده، برداشت از میادین مشترک به 770 میلیون مترمکعب خواهد رسید که تقریبا مشابه برداشت قطر است، افزود: با استفاده از توان داخل و در شرایط تحریم به رکورد تکمیل 70 درصد برخی از فازها در طول 28 ماه رسیده ایم که بسیار منحصر به فرد است.

  وی افزود: هم اکنون 27 میدان مشترک داریم که در 24 میدان فعال شده ایم و با حداکثر نیرو در حال توسعه این میادین هستیم.

  وزیر نفت همچنین ارزش اقتصادی را که بعد از تکمیل فازهای پارس جنوبی و توسعه میادین مشترک نصیب کشور می شود، 400 میلیارد دلار اعلام کرد.

  مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این نشست با بیان این که از ابتدای سال 91 هیچ شرکت پتروشیمی دولتی نداریم، افزود: ما دیگر منابعی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه صنعت پتروشیمی نداریم و باید زیرساخت ها را برای حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم.

  مهندس بیات با بیان این که برای تکمیل طرح های خط اتیلن غرب و مرکز نیاز به 30 هزار میلیارد ریال منابع داخلی داریم، از نمایندگان مجلس خواست برای تحقق این منابع به صنعت پتروشیمی کمک کنند.

  وی توسعه مناطق جدید پتروشیمی را از دیگر اولویت های پتروشیمی کشور دانست و افزود: برای توسعه پتروشیمی در این مناطق تکمیل طرح های موجود به 4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نیاز داریم.

  مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی حمل و نقل دریایی را یکی دیگر از نیازهای پتروشیمی دانست و افزود: لازم است در این زمینه بخش خصوصی فعال شود و با خرید کشتی حمل و نقل محصولات را انجام دهد.

  عبدالحسین بیات پتروشیمی را مزیت منحصر به فرد کشور دانست و افزود: پیشنهاد کرده ایم 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت توسعه صنعت پتروشیمی به ویژه در بخش صنایع تکمیلی در اختیار این صنعت قرار گیرد.

  وی همچنین پیشنهاد کرد: 50 درصد درآمد حاصل از واگذاری پتروشیمی به عنوان وام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

  برپایه این گزارش، نمایندگان مجلس ابتدا از فازهای در حال توسعه پارس جنوبی، سپس از مجتمع های پتروشیمی برزویه، جم، کاویان و دماوند و بندر پارس بازدید کردند.

  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #26
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۱
  ارسال
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
  در 6 ماه نخست امسال

  ظرفیت تولید پتروشیمی کرمانشاه افزایش یافت

  پتروشیمی کرمانشاه در 6 ماه نخست امسال، با تولید بیش از ظرفیت موفق شد 341 هزارتن محصول را روانه بازار کند.
  مدیرعامل شرکت پتروشیمی کرمانشاه در گفتوگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: ظرفیت تولید این مجتمع در 6 ماه نخست امسال حدود 341 هزار تن بوده؛ در حالی که ظرفیت اسمی این مجتمع برای مدت یادشده 330 هزار تن است.


  محمدرضا میراحمدی افزود: فروش آمونیاک در 6 ماه نخست سال در بخش داخل بیش از 4 هزار تن و در بخش صادرات حدود یک هزار تن بوده؛ این میزان برای اوره بیش از 175 هزار تن در بخش داخل و 183 هزار تن در بخش صادرات اعلام شده است.


  وی ادامه داد: مجموع فروش محصولات این مجتمع در 6 ماه نخست امسال، در بخش داخل و صادرات بیش از 363 هزار تن است.


  میر احمدی گفت: بر اساس آمارهای موجود، مجتمع پتروشیمی کرمانشاه سال گذشته نیز میزان قابل قبولی فروش داشته؛ به طوری که فروش اوره و آمونیاک این مجتمع در بخش داخل بیش از 170 هزار تن به ارزش 660 میلیون ریال و در بخش صادرات بیش از 410 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 900 میلیون ریال بوده است.


  وی افزود: مجموع فروش محصولات پتروشیمی کرمانشاه در سال گذشته در بخش داخل و صادرات بیش از 580 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 600 میلیون ریال بوده است.


  میراحمدی، مهمترین مشکل این مجتمع را کمبود خوراک در فصل زمستان اعلام و تصریح کرد: محصولات تولیدی، در تولید کود کشاورزی و ماده اولیه صنایع پایین دستی مصرف میشود.


  مدیرعامل شرکت پتروشیمی کرمانشاه، حفظ ظرفیت تولید، پایین آوردن زمان تعمیرات اساسی و برنامهریزی مستمر برای افزایش تولید را از جمله اهداف اصلی این مجتمع خواند و گفت: برنامههای کوتاه و بلندمدتی به منظور افزایش ظرفیت تولید در نظر داریم که امیدواریم با اجرای آنها در 4 سال آینده، ظرفیت اسمی این مجتمع به دو برابر ظرفیت کنونی افزایش یابد.


  بر پایه این گزارش، از جمله طرحها و برنامههای پیش روی این شرکت برای تحقق اهداف خود میتوان به نصب و راهاندازی بویلر 75 تنی و تاسیسات مربوطه، ضخامتسنجی خطوط لوله به منظور پایش وضعیت استهلاک آنها، پیادهسازی سامانه جامع برنامهریزی منابع سازمان (ERP)، طراحی و اجرای سامانه Foam Sprinkler در کمپرسورخانه مجتمع به منظور افزایش ایمنی در زمان آتشسوزی، بازبینی و تکمیل دستورعملهای بهرهبرداری واحدهای تولیدی به منظور کاهش احتمال وقوع خطای انسانی در بخش بهرهبرداری، طرح ساماندهی پسابهای مجتمع به منظور مدیریت پسابها و حداکثر بازیافت آب، اجرای پوشش ضدحریق سازهها و تجهیزات صنعتی، ساخت انبار مواد شیمیایی به منظور بهبود شرایط ایمنی و بهداشتی کارکنان انبار و ضخامتسنجی خطوط لوله به منظور پایش وضعیت استهلاک آنها اشاره کرد.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 12. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #27
  ستاره دار (48) وحید 20 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  اسفند ۱۳۸۹
  محل سکونت
  زنجان
  ارسال
  24,458
  تشکر
  35,927
  تشکر شده 94,377 بار در 22,388 ارسال
  رینگ پتروشیمی رونق نداشت
  مشکلی جدید برای مجتمعهای پتروشیمی!


  ممنوعیت صادرات لغو میشود؟
  گروه بورس کالا- کتایون دارابی: بیرونقی در رینگ پتروشیمی روز گذشته در حالی ادامهدار شد که برخی از فعالان بازار از تصمیمات جدید کارگروه برای صادرات محصولات پلیمری خبر میدهند.
  گویا روز گذشته جلسهای در این کارگروه برگزار شده که قرار است به صادرکنندگان پیویسی و پلیاتیلن اجازه صادرات تناژی محدود از این دو کالا را بدهد. البته اجرایی شدن نتایج این جلسه به گفته آگاهان بازار زمان زیادی طول خواهد کشید و با توجه به اینکه انبار مجتمعهای پتروشیمی از کالا انباشته شده، نگرانیها در خصوص ممنوعیت صادرات هم ادامه دارد.
  از سوی دیگر تعطیلی پتروشیمی مهر هم که در هفته گذشته متاثر از ممنوعیت صادرات رخ داده، برای بسیاری از مجتمعها نگرانکننده است. گفته میشود انبار این مجتمع از پلی اتیلن انباشته شده و با توجه به اینکه تقاضا در بازار داخل هم محدود است، بحرانی جدید برای مجتمعهای پتروشیمی ایجاد شده که به گفته بسیاری از کارشناسان بازار با توجه به ارتباط زنجیرهای مجتمعهای پتروشیمی، نگرانی از تعطیلی برخی دیگر از مجتمعهای پتروشیمی هم قوت گرفته است.
  این در حالی است که برخی از کارشناسان بازار هم با توجه به شرایط کنونی یعنی ممنوعیت صادرات و تعیین قیمت محصولات و خوراک براساس ارز مبادلهای میگویند: در آیندهای نزدیک مجتمعهای پتروشیمی باید تصمیم بگیرند گاز اتان وارد شده به مجتمعها را بسوزانند یا اینکه از تولید صرفنظر کنند. به گفته این کارشناسان واحدهای تولید الفین بیش از واحدهای دیگر در شرایط فعلی ضربه خواهند خورد.
  البته بیشتر فعالان بازار معتقدند؛ در حال حاضر با توجه به ممنوعیت صادرات و واردات که حتی به مصنوعات هم کشیده شد، قیمتها در بازارهای مختلف غیرواقعی است و نهایتا بازار با رکود مواجه شده و از این رو بیشتر سرمایهگذاران حاضر نیستند نقدینگی خود را درگیر بازار پتروشیمی کنند که با ممنوعیت صادرات درگیر است.
  حال آنکه بیشتر آگاهان بازار هم به نرخهای غیرواقعی دلار در بازار داخل اشاره میکنند و میگویند: لغو ممنوعیت صادرات میتواند دوباره بازار را با جهش قیمتی مواجه کند، از این رو دریافت مجوز صادرات برای مجتمعهای پتروشیمی به سختی امکانپذیر است.
  بالاخره قیمتهای پایه تعیین شد
  در همین حال روز گذشته پس از مدتها کشمکش قیمتهای پایه براساس فوب منهای 5 درصد و ارز مبادلهای یعنی 2480 تومان در رینگ پتروشیمی تعیین شد و در نتیجه تمامی محصولات عرضه شده در روز پیش 5 درصد افت قیمت را تجربه کردند. البته باز هم رینگ پتروشیمی با تقاضای محدودی که به گفته فعالان بازار ناشی از افزایش 3 برابری عرضهها است، روبه رو شد. به طوری که اکثر کالاها وارد زمان مچینگ شده و تنها سه کالای PET781، پلیاتیلن سبک 0075 و پلیاتیلن سبک فیلم 020 با رقابت محدود از سوی کارگزاران خریداری شدند.
  در همین حال روز گذشته پیویسی با وجود افزایش عرضه وارد زمان مچینگ شد. پیویسی پتروشیمی اروند در این روز به میزان 4 هزارتن عرضه شده بود که با 130 تن تقاضا مواجه شده و وارد زمان مچینگ شد.
  البته بخشی از پیویسی بندرامام در زمان مچینگ توسط کارگزاران خریداری شد. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر بازار پیویسی با رکودی شدیدتر از هفتههای گذشته درگیر است. حال آنکه ممنوعیت یک باره صادرات هم مشتریان خارجی را رانده و نگرانی از نبود خریدار خارجی پس از لغو ممنوعیت صادرات هم در بازار وجود دارد. این در حالی است که گفته میشود قرار است در جلسه امروز کارگروه پتروشیمی، صادرات 15 هزارتن پی وی سی آزاد اعلام شود.
  به عقیده کارگزاران در حال حاضر قیمت اکثر محصولات در رینگ پتروشیمی به کف خود رسیده است، از این رو خریدهای انجام شده هم متاثر از رسیدن قیمتها به کف انجام شد.
  به گفته این گروه در حال حاضر خرید محصولات پتروشیمی برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی داشته و به صرفه است. این در حالی است که بازار داخل روز گذشته با آرامش به کار خود پایان داد و اکثر معاملهگران رغبتی به خرید محصولات پتروشیمی نشان ندادند. ممنوعیت صادرات یکی از دلایل عمده افت خریدها در بازار پتروشیمی عنوان میشود که در هفتههای اخیر بسیار پررنگ شده است.
  البته بیشتر فعالان بازار، با توجه به تعطیلات ماه محرم و آرامش کنونی در بازار پتروشیمی، معتقدند باید در انتظار پایان یافتن تعطیلات محرم باقی ماند تا تکلیف خوراک مجتمعها، همچنین صادرات محصولات پلیمری مشخص شود. این در حالی است که پیشبینی آینده بازار پتروشیمی در روزهای اخیر دشوار شده است.
  البته برخی از معاملهگران میگویند: گر چه بازار روندی نزولی در پیش گرفته اما این موضوع به دلیل کاهش تقاضا و ممنوعیت صادرات رخ داده است و بعید به نظر میرسد که محصولات پتروشیمی بیش از 100 تا 200 تومان در هر کیلو افت قیمت را در روزهای آتی تجربه کنند.
  در همین حال روز گذشته بازار داخل متاثر از افت 5 درصدی قیمت محصولات پتروشیمی با ریزش 100تا 200 تومانی قیمت اکثر کالاها روبهرو شد. از سوی دیگر شایعه افت دوباره قیمت ها در هفته آتی هم توانست بازار را بیش از پیش با رکود همراه کند، از این رو بازار داخل با ضعف مبادلات به کار خود پایان داد.
  درخت هرچه پربارتر افتاده تر

 14. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


 15. #28
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۱
  ارسال
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
  مدیرعامل پتروشیمی بندر امام خبر داد:

  پتروشیمی بندر امام بنزین باکیفیت بالا تولید می کند

  مدیرعامل مجتمع پتروشیمی بندر امام از تداوم تولید بنزین با بالاترین استانداردهای جهانی در این شرکت خبرداد.
  مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرد: روزانه 2.5 میلیون لیتر بنزین با کیفیت بالا و استاندارد یورو 5 در این مجتمع پتروشیمی تولید می شود.

  مهندس محمدحسین ظریفکار فرد افزود: تمام محصولات و فرآورده ها در پتروشیمی بندر امام با توجه به شرایط زیست محیطی و استاندارد های بین المللی، تولید و روانه بازار های مصرف می شود.

  وی ادامه داد: روزانه یک هزار تن ام تی بی یی تولید می شود و در اختیار پالایشگاه های تولید کننده بنزین قرار می گیرد.

  مدیرعامل پتروشیمی بندر امام گفت: با احتساب یک هزار تن ام تی بی یی تحویلی به پالایشگاه ها، سهم پتروشیمی بندر امام در تولید بنزین کشور حدود 4 میلیون و 300 هزار لیتر است.

  وی افزود: این شرکت در صورت نیاز شرکت پالایش و پخش، آمادگی دارد بر حجم تولید بنزین خود بیفزاید.

  ظریفکار فرد تصریح کرد: تولید بنزین در پتروشیمی بندر امام هیچ گونه خللی در فرآیند تولید واحدهای عملیاتی ایجاد نمی کند.

  به گزارش شانا، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی، چندی پیش با بیان این که از ابتدای امسال روزانه سه میلیون تا چهار میلیون لیتر بنزین در مجتمع های پتروشیمی کشور تولید شده است، گفته بود: روزانه حدود 8 تا 9 میلیون لیتر بنزین در مجتمع های پتروشیمی تولید می شود.

  ضیغمی تصریح کرده بود: افزایش تولید بنزین در پتروشیمی ها مقطعی است و در جلسه های هماهنگی با مدیران مجتمع های پتروشیمی، این میزان را به مرور کاهش می دهیم

  وی افزوده بود: بر اساس روال گذشته، بخشی از بنزین تولیدی پتروشیمی ها برای بالابردن عدد اکتان به پالایشگاههای نفت منتقل می شود.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 16. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 17. #29
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۱
  ارسال
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,453 بار در 13,434 ارسال
  در نخستین جشنواره برترین شرکت های ایران


  شرکت بازرگانی پتروشیمی برترین شرکت سال 91 شد

  شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان برترین شرکت سال 91 انتخاب شد.

  به گزارش شانا، در نخستین جشنواره برترین شرکت های ایران که 22 آبان ماه در محل سالن اجتماعات وزارت کار برگزار شد، شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان برترین شرکت ایرانی در زمینه فعالیت های تجاری شناخته شد و تندیس زرین برترین شرکت ایرانی را از آن خود کرد.

  جشنواره برترین شرکت های ایران با حضور سفرای کشورهای همسایه، روسای اتاق های بازرگانی مشترک، هیئت های تجاری اقتصادی و مدیران بخش های خصوصی و مسئولان بخش های دولتی برگزار شد.

  شرکت بازرگانی پتروشیمی یکی از بزرگ ترین شرکت های خاورمیانه است که به فروش محصولات تولیدی مجتمع های پتروشیمی ایران در بازارهای داخلی و خارجی می پردازد.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 18. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 19. #30
  کاربر ویژه بورسی rajabnejad آواتار ها
  تاریخ عضویت
  دی ۱۳۹۰
  ارسال
  4,331
  تشکر
  16,697
  تشکر شده 15,745 بار در 3,904 ارسال
  نرخ خوراک پتروشیمی افزایش می یابد؟
  در پی اعلام مصوبه دولت پیرامون ارزی شدن نرخ خوراک پتروشیمی ها، نگرانی های فراوانی در خصوص تغییر بهای تمام شده محصولات این صنعت و کاهش حاشیه سود این شرکت ها به وجود آمد، اما هنوز مدت کوتاهی از اعلام این مصوبه نمی گذرد که بار دیگر شایعاتی درباره افزایش نرخ خوراک آنها از 6.5 سنت به حدود 13 سنت، به گوش می رسد که این موضوع بار دیگر موجب تشدید نگرانی های سهامداران و سرمایه گذاران پیرامون وضعیت سودآوری این شرکت ها شده است.

  دبیر انجمن صنفی صنعت پتروشیمی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: گاز مصرفی پتروشیمی ها در گذشته به ازای هر متر مکعب 6.5 سنت و با نرخ برابری دلار 10 هزار و 356 ریال تحویل شرکت ها می شد که در پی مصوبه جدید دولت با افزایش نرخ برابری دلار تا 25 هزار ریال، خوراک پتروشیمی ها از مبلغ 70 تومان به 170 تومان افزایش یافت.

  اما در هفته های اخیر صحبت هایی از افزایش نرخ این خوراک از 6.5 سنت به 13 سنت نیز مطرح شده که در این صورت قیمت گاز مصرفی پتروشیمی ها با افزایش حدود 300 درصدی همراه خواهد شد.

  احمد مهدوی با بیان مخالفت انجمن با تصمیم دولت برای افزایش مجدد نرخ گاز مصرفی پتروشیمی ها افزود: با توجه به مصوبه دولت افزایش هر گونه حامل های انرژی در سال جاری ممنوع می باشد. اما عده ای از موافقان طرح افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، معتقدند که گاز مصرفی شرکت های پتروشیمی مشمول حامل های انرژی نیست و افزایش نرخ آن قانونی می باشد.

  این در حالی است که منظور قانون گذار از ممنوعیت افزایش نرخ حامل های انرژی، عدم افزایش قیمت ها در جهت کنترل آنها در کشور بوده که متأسفانه برخی از مسئولین در دولت بدون توجه به این امر که می تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات و در نتیجه افزایش قیمت ها در کشور شود، اقدام به بالا بردن پی در پی این نرخ ها می کنند.

  این مقام مسئول همچنین ادامه داد: با نگاهی به نرخ گاز مصرفی در کشورهای دیگر در می یابیم که قیمت موجود در کشور ما بالاتر از سایر کشورها است چرا که میانگین نرخ گاز مصرفی شرکت های پتروشیمی در کشورهای حوزه خلیج فارس همانند قطر، عمان، عربستان، کویت حدود 4.5 سنت و در ایالات متحده آمریکا حدود 8.8 سنت می باشد.

  مهدوی در خصوص چگونگی تعدیل قیمت خوراک این شرکت ها پیشنهاد کرد: برای اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی ها در کشور انجام سه اقدام ضروری به نظر می رسد. اول اینکه اگر قرار است افزایش نرخی صورت بگیرد، این افزایش قیمتی باید در نرخ گاز اتان مصرفی برخی از شرکت ها باشد چراکه نرخ گاز مصرفی این واحدها در مقایسه با بهای فروش محصولات آنها بسیار کمتر است و تعدیل آن به نظر غیر منطقی نمی رسد.

  دومین اقدام ضروری، کاهش نرخ خوراک مایع برخی دیگر از واحدهای پتروشیمی می باشد. اما همانطور که مطرح شد، متأسفانه این نرخ ها به صورت بی رویه و پی در پی در حال افزایش است.

  دبیر انجمن صنفی صنعت پتروشیمی آخرین مورد را اینگونه عنوان کرد: آخرین نکته حائز اهمیت نرخ گاز متان مصرفی است که از نظر انجمن حتی اگر قرار باشد افزایش نرخی در آن صورت پذیرد، این افزایش باید بسیار اندک و برای مثال حدود یک سنت باشد.

  این مقام مسئول همچنین درباره تصمیمات جدید پیرامون ممنوعیت و یا محدودیت صادرات برخی از محصولات پتروشیمی عنوان کرد: در حال حاضر هیچ گونه تغییر جدیدی در لیست کالاهای مشمول ممنوعیت و یا محدودیت صادراتی ایجاد نشده، اما برنامه ها و طرح های جدیدی در کارگروه صنعت پتروشیمی در حال پیگیری است تا ممنوعیت و محدودیت برخی از محصولات لغو گردد.

  مهدوی در خصوص کاهش 20 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال جاری براساس آمار گمرک کشور، اظهار کرد: از آنجا که واردات محصولات پتروشیمی به داخل کشور با کاهش همراه بوده و در نتیجه مسئولیت تأمین بخشی از نیاز داخلی به این محصولات بر عهده شرکت های پتروشیمی فعال کشور قرار گرفته که همین امر موجب شده تا صادرات محصولات فوق در شش ماهه نخست امسال با کاهش 20 درصدی رو به رو گردد.

  وی در خاتمه درباره وضعیت کلی صادرات محصولات پتروشیمی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و تحریم های اعمال شده، اغلب شرکت ها با موانع و مشکلاتی رو به رو هستند که بخشی از این موارد به تدریج و با اعمال راهکارهای مناسب حل شده و امیدواریم در خصوص مابقی مشکلات نیز اقداماتی اثرگذار صورت پذیرد.
  هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....

 20. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید rajabnejad از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
 • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
 •