خشرق 100 درصد افزایش سرمایه نسبت به سال قبل !

سود 3 ماهه 2 ریال برای هرسهم !