سعید امیری(@sadg2255)
#پلوله سلام دوستان ما یک گروه بزرگی داریم امروز وارد سهام پلوله شدیم انشلاه تا 1000هستیم .
ارسا احمدی(@jt1366)
#پلوله دوستان فروشنده نباشید فقط دوبرابر سرمایه اش سود انباشته داره دیگه بقیه اش به کنار .