پیگیری کنید سهمتون باز بشه ما قجامی ها هم منتظریم
فکر کنم ۱۰ درصد قیستو مال قجام هست اگر بیشتر نباشه، سود خوبی میشه برامون