ده سالگی بورسی مبارک!
صفحه 1 از 32 123411 ... آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 319

موضوع: نمایشگاه بورس،بانک و بیمه ( فاینکس )

 1. #1
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,579 بار در 13,434 ارسال

  نمایشگاه بورس،بانک و بیمه ( فاینکس )  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
  اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ: اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه

  ﻣﻮﺿﻮع :
  ﺑﺮﮔﺰاري ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮرس، ﺑﺎﻧﻚو ﺑﻴﻤﻪ
  ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه:
  ﺷﺮﻛﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮرس ( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار)
  زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن :
  19 اﻟﻲ 22 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1391 ، ﻣﺤﻞ داﻳﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻬﺮان
  www.boursefair.ir :اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻧﺸﺎﻧﻲ
  اﻫﺪاف ﺑﺮﮔﺰاري:
  اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه در راﺳﺘﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
  اﻫﺪاف ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮرس، ﺑﺎﻧﻚو ﺑﻴﻤﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
  - ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﭘﻮل و ﺑﻴﻤﻪ اي ﻛﺸﻮر
  - ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺲ اﻧﺪاز، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﭘﻮل و ﭘﻮﺷﺶ رﻳﺴﻚ
  - ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎزﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻛﺎﻻ
  - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﻬﺎﻣﺪاري و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
  - ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺣﺎﺿﺮدر ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
  - ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎل در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ و ﻓﺮاﺑﻮرس
  - ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري و ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ
  - ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺰاري و ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك
  - ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ و ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ
  - ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
  - ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
  - ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
  - ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ
  - رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري٢

  ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ

  - ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺨﺶ ﺗﻴﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ
  - ﭘﺨﺶ زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ
  - اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺪاري، ﺷﻨﻴﺪاري و ﻣﻜﺘﻮب
  - ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﻬﺮي (ﺑﻴﻠﺒﻮرد ، ﺑﻨﺮ، ﺑﺮوﺷﻮر،ﭘﻮﺳﺘﺮ و ...)
  - ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان

  ﺣﺎﻣﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه

  - وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ
  - ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار
  - ﺑﺎﻧﻚﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
  - ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
  - ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ
  - ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
  - ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان
  - ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاﺑﻮرس اﻳﺮان
  - ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاري ﻣﺮﻛﺰي اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﻳﻪ وﺟﻮه
  - ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان
  - ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار
  - ﻛﺎﻧﻮن ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﻳﺮان  ﺗﻠﻔﻦ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ : 66750088 ، 66740343
  ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه: www. Boursefair.com
  http://www.boursefair.ir/sites/fa


  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 2. 14 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #2
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,579 بار در 13,434 ارسال
  دوستان و همکاران محترم اخبار مربوط به نمایشگاه را در این تاپیک قرار دهند

  ضمنا" حضور و دیدار همه همکاران در روز و ساعت خاصی موجب خوشحالی خواهد بود

  به امید دیدار در نمایشگاه
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 4. 13 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #3
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,579 بار در 13,434 ارسال
  
  رئیس سازمان بورس خبـر داد:
  تهران، اردیبهشت میزبان بزرگترین نمایشگاه صنعت مالی خاورمیانه خواهد بود
  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام برگزاری ششمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری، از حضور نمایندگان بیش از ۱۵ کشور در این نمایشگاه و همچنین برگزاری چهارمین دوره بینالمللی بازار سرمایه اسلامی خبر داد.
  به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر علی صالحآبادی با بیان اینکه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، از نظر تعداد مشارکتکننده و وسعت برگزاری، بزرگترین نمایشگاه صنعت مالی در خاورمیانه محسوب میشود، افزود: در این نمایشگاه که در فضایی بالغ بر ۲۴ هزار مترمربع برگزار میشود، حدود ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه بازار سرمایه، بازار پول و بیمه از ایران و سایر کشورها، آخرین دستاوردها و خدمات خود را در این عرصه ارائه خواهند کرد.
  سخنگوی سازمان بورس همچنین از برگزاری چهارمین دوره بینالمللی بازار سرمایه اسلامی با حضور نماینـدگان بازار سرمایه ۱۵ کشور، همزمان با برگزاری نمایشگاه بینالمللی بورس خبر داد و خاطرنشان کرد در این دوره که هر سال، با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک توسعه اسلامی برگزار میشود، صاحبنظران و متخصصان ارشد بازار سرمایه اسلامی از ایران و سایر کشورها درخصوص آخرین دستاورهای این حوزه بحث و تبادل نظر میکنند.
  دکتر صالحآبادی استقبال دستاندرکاران بازارهای مالی ایران و سایر کشورها از ششمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه و همچنین چهارمین دوره بینالمللی بازار سرمایه ایران را بسیار قابلتوجه توصیف و خاطرنشان کرد با برگزاری این نمایشگاه و اطلاعرسانی گسترده در این خصوص، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستاندرکاران صنعت مالی کشور گامی بسیار مؤثر در راستای توسعه تعاملات بینالمللی کشور در عرصه مالی و پولی برخواهند داشت.
  خاطرنشان می شود ششمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه، به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت مالی خاورمیانه و یکی از بزرگترین نمایشگاههای صنعت مالی در جهان، ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت امسال، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با مشارکت سایر دستاندرکاران بازار سرمایه، بازار پول و بیمه کشور، در محل دائم نمایشگاههای بینالمللی تهـران برگزار میشود.

  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 6. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #4
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,579 بار در 13,434 ارسال
  اطلاعات شرکت کنندگان در دوره آتی نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه اعلام شد
  ستاد اجرایی ششمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۱۲۰ شرکت در دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه مشارکت کرده اند، اطلاعات مشارکت کنندگان در این نمایشگاه را منتشر کرد.
  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در اطلاعیه ستاد اجرایی این نمایشگاه آمده است: با گذشت ۱۰ روز از آغاز رسمی فرایند اجرایی ششمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک بیمه، ۱۲۱ شرکت مراحل ثبت نام قطعی و جانمایی خود را انجام دادند.
  براساس این گزارش، درحال حاضر بیش از ۱۱ هزار متر مربع به ششمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اختصاص یافته که استقبال مشارکت کنندگان باعث شده است تا با اضافه شدن یک سالن دیگر بر تعداد سالن های این نمایشگاه، فضای نمایشگاه به حدود ۱۵ هزار مترمربع افزایش یابد.
  تاکنون علاوه بر ارکان مختلف بازار سرمایه، ۱۸ شرکت بورسی و غیر بورسی، ۳۶ شرکت کارگزاری، ۶ بانک، ۱۵ شرکت سرمایه گذاری، مشاور سرمایه گذاری و لیزینگ، ۵ شرکت تامین سرمایه، ۳ شرکت بیمه ای، ۱۰ شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری، ۷ شرکت ارائه دهنده خدمات مالی و ۴ روزنامه و پایگاه اطلاع رسانی مراحل ثبت نام و جانمایی خود را قطعی کرده اند.
  ستاد اجرایی نمایشگاه اعلام کرد: جزییات مراحل ثبت نام، اطلاعات و مقررات، نقشه سالن ها، شرکت های حاضر درنمایشگاه ، سوابق پنج دوره گذشته و ... در سایت اینترنتی نمایشگاه به نشانی www.boursefair.ir درج شده است.
  ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۱، توسط شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در ضلع غربی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهـد شد.
  همچنین همزمان با برپایی این نمایشگاه، چهارمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک توسعه اسلامی و همچنین، دومین نمایشگاه بین المللی کاریکاتور بورس، با مشارکت کاریکاتوریست هایی از ۱۰ کشور، برگزار خواهد شد.
  فهرست شرکت هایی که تاکنون حضورشان در ششمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه قطعی شده، در فایل مرتبط آمده است.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری


 8. #5
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,579 بار در 13,434 ارسال
  دوستان و همکاران محترم

  یه روز و در یه ساعت و محل خاصی در نمایشگاه قرار بگذاریم تا بتونیم همدیگر رو ببینیم

  ظاهرا" هیچکس نمی خواد بره نمایشگاه چون این تاپیک پایینه و هیچ کسی هم هیچ نظری نمیده  دوستانو مدیرانمحترم سایت لطفا" نظرات خود را اعلام بفرمایید
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 9. 14 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 10. #6
  عضو فعال آریو آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  محل سکونت
  شمال
  نوشته ها
  4,036
  تشکر
  32,173
  تشکر شده 23,301 بار در 4,191 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط بابک 52 نمایش پست ها
  دوستان و همکاران محترم

  یه روز و در یه ساعت و محل خاصی در نمایشگاه قرار بگذاریم تا بتونیم همدیگر رو ببینیم

  ظاهرا" هیچکس نمی خواد بره نمایشگاه چون این تاپیک پایینه و هیچ کسی هم هیچ نظری نمیده  دوستانو مدیرانمحترم سایت لطفا" نظرات خود را اعلام بفرمایید


  خوش حال میشیم دوستان رو ملاقات کنیم ....

  قطعا باید برنامه اکثر دوستان آخر هفته باشه
  معامله گري را انتخاب نمودم چون آنقدر تنبل بودم که نمي خواستم کار کنم و آنقدر درستكار که نمي خواستم دزدي کنم

 11. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید آریو از ایشان تشکر کرده اند:


 12. #7
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,579 بار در 13,434 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط آریو نمایش پست ها
  خوش حال میشیم دوستان رو ملاقات کنیم ....

  قطعا باید برنامه اکثر دوستان آخر هفته باشه
  بله پنجشنبه و جمعه عالیه

  نمی دونم جناب آقای جمالی عزیز برنامه ریزی خاصی هم دارند یا خیر؟
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 13. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 14. #8
  مدیر(ستاره دار7) عليرضا جمالی آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  نوشته ها
  945
  تشکر
  64,116
  تشکر شده 8,127 بار در 921 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط بابک 52 نمایش پست ها
  بله پنجشنبه و جمعه عالیه

  نمی دونم جناب آقای جمالی عزیز برنامه ریزی خاصی هم دارند یا خیر؟
  سلام

  چند روز قبل که با جناب کاپیتان صحبت میکردم قرار بر این بود برای نمایشگاه بورس برنامه بذاریم اما متاسفانه امسال هم مثل سال گذشته بدلیل شرایط کاری نمیتونم تهران باشم و سعادت دیدار دوستان رو از دست میدم.

  امیدوارم دوستانی که میرن جای ما رو هم خالی کنند...
  از ادمها بت نسازید, این خیانت است ؛ هم به خودتان, هم به خودشان! خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند وشما در اخر میشوید سر تا پا کافر خدای خود ساخته...


 15. 15 کاربر به خاطر ارسال مفید عليرضا جمالی از ایشان تشکر کرده اند:


 16. #9
  ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  14,379
  تشکر
  26,119
  تشکر شده 55,579 بار در 13,434 ارسال
  نقل قول از جناب محسن نظری عزیز

  دوست عزيزبنده پنجشنبه و جمعه احتمالا در غرفه بورس 24 در خدمت عزيزان خواهم بود
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 17. 14 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 18. #10
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  محل سکونت
  زنجان
  نوشته ها
  692
  تشکر
  994
  تشکر شده 3,898 بار در 686 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط بابک 52 نمایش پست ها
  نقل قول از جناب محسن نظری عزیز

  دوست عزيزبنده پنجشنبه و جمعه احتمالا در غرفه بورس 24 در خدمت عزيزان خواهم بود
  بابک جان من منتظر شما هستم و خودتم میدونی واسه چی!!!!!

 19. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید fallah از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 1 از 32 123411 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •