روش هزینه (Cost Method) : ارزش افزوده از تفاضل مجموع مصارف واسطه بکار رفته در جریان تولید کالاها و خدمات از ارزش ستانده کارگاه در طول یک دوره مالی حاصل می شود . بعبارت دیگر :
ارزش مصارف واسطه - ارزش ستانده = ارزش افزوده
روش درآمد (Revenue Method) : چون ارزش افزوده بین عوامل ایجاد کننده آن توزیع می شود، لذا می توان آن را از جمع اقلام زیر نیز محاسبه کرد:
+ (سوبسید- مالیاتهای غیر مستقیم)+(هزینه مصرف سرمایه ثابت)استهلاک+جبران خدمات کارکنان = ارزش افزوده
(....+هزینه تسهیلات اعتباری+سود)مازاد عملیات
و برای دانلود رایگان سالنامه آمار بهره وری اول ثبت نام کنید و از این لینک استفاده کنید:
http://ipcshop.ir/?affiliateid=4
منبع : کتاب مرجع رتبه بندی ارزش افزوده و شاخص های بهره وری تهیه شده توسط مرکز رتبه بندی کسب و کار