سلام

شركت لنت ترمز ايران ( خلنت ) داراي p/e = 7.26 است. كه اين عدد به اين معني است كه سرمايه گذاران حاضرند 7.26 ريال براي هر ريال از سود اين شركت بپردازند. و اين در حاليست كه ميانگين p/e كل شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران حدود 2.8 مي باشد. اگر p/e شركتی بالاتر از میانگین بازار یا صنعت باشد بدین معنی است كه بازار در ماه ها یا سال های آینده انتظارات بزرگی از سهم این شركت دارد و اين موضوع نمايانگر خوش بینی بازار از آینده ی رشد اين شركت را باز تاب می دهد .