کرمان حباب دارد ، در قیمت حدود 1500 من باشم می فروشم. رصد می کنیم