کماسه راشو خوب میره اما ممکنه یه نموره وزنش بیارم پایین تا با سهم دیگه جابجا کنم
قبل از فروش سهم مینویسم که اگه کسی با حرف من خریدفروش میکنه مدیونش نشم
اینم بگم چون ارزندس نهایت نصفشا بفروشم