نزدیک حمایت 168 تومن و خط روند صعودی دو ساله که شکستش حد ضرر رو فعال میکنه.

واگرایی مثبت بسیار مشخص

صعود تا خط میانی چنگال اندروز به احتمال قریب به یقین اتفاق بیفته