افزایش سرمایه فوقق سنگین ساذری به همراه سود سازی و ارتقا به بازار بالاتر :


اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت آذريت - نماد: ساذري

موضوع: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه

حسابرسی موسسه حسابرسي ارکان سيستم ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1399/04/23 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 6,000,000,000 ریال به مبلغ 300,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال

شده سهامداران و آورده نقدی به منظور پرداخت بدهيهاي شرکت وايجاد خطوط توليد جديد وبهبود نسبتهاي مالي وتغيير در ساختار مالي ارائه می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.