صفحه 2 از 2 نخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 11 از 11

موضوع: گذری بر اقتصاد و بازار

 1. #11
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  نوشته ها
  98
  تشکر
  354
  تشکر شده 603 بار در 98 ارسال
  چشمانداز اقتصاد آمريكا
  پدال گاز ماشين ركود از كار افتاده؛ ترمزش هم همين طور


  منبع: اكونوميست
  چند ساعت بعد از اين كه زلزله 23آگوست سواحل شرقي آمريكا را لرزاند، كارمندان ادارات و شركتها هنوز در خيابانهاي واشنگتن و نيويورك مانده بودند و هراسناك پسلرزههاي زلزله را انتظار ميكشيدند.
  چنين شبزندهداريهايي براي نظاره وضعيت اقتصاد نيز اين روزها شروع شده است. زلزلهاي كه اقتصاد آمريكا را از سال 2007 تا 2009 به لرزه انداخت، هنوز آن را ميلرزاند. شايد آخرين پسلرزههاي اين زلزله از همه قويتر بوده باشد. بازارهاي بورس آمريكا و سراسر دنيا به خاطر نگراني از بازگشت دوباره اين كشور به ركود و فروافتادن بانكهاي اروپا در اثر بحران بدهي اين قاره، از روزهاي پاياني جولاي به شدت سقوط كردهاند.
  اقتصاد آمريكا بيترديد ضعيف شده است. در سه ماه نخست امسال با نرخ سالانهاي معادل تنها 4/0 درصد و در سهماهه دوم با نرخ 3/1 درصد رشد كرد. شايد بازبينيهاي آتي، هر دوي اين ارقام را به زير صفر برساند؛ شايد معلوم شود كه اقتصاد آمريكا دوباره به گودال ركود افتاده است.
  شايد بتوان ريشه بخش بزرگي از ضعف اقتصاد آمريكا را در افزايش قيمت نفت بعد از شورشهاي ليبي و نيز در زلزله و سونامي ژاپن كه زنجيرههاي عرضه را از كار انداخت، يافت. با فروكش كردن هر دوي اين شوكها، فعاليتهاي اقتصادي دوباره افزايش پيدا كرد. شاخصي برگرفته از گزارشهاي اقتصادي بانك فدرالرزرو شيكاگو حكايت از آن ميكند كه اقتصاد آمريكا در جولاي گذشته رشد كرده (بنگريد به نمودار 1)، هر چند شايد از آن زمان تا به حال دوباره از پا افتاده باشد.
  اقتصاددانان از مدتها پيش بر اين باور بودهاند كه چنين رشد ضعيفي در اقتصاد آمريكا به «سرعت افت ارتفاع» هواپيما ميماند كه اگر سرعت از آن كمتر شود، خطر سقوط وجود دارد. جرمي نيلويك در مقالهاي كه براي فدرالرزرو نوشته، به اين نتيجه رسيده كه از سال 1978 به اين سو هر گاه اقتصاد در يك فصل خاص با سرعتي كمتر از 1 درصد رشد كرده، در نيمي تا دوسوم از موارد، خيلي زود ركودي در اقتصاد پديد آمده است.
  هواپيماهايي كه با سرعتي اندك پرواز ميكنند، حتما برخي اوقات سقوط ميكنند، اما در بيشتر مواقع فرود ميآيند. اقتصادهاي كمسرعتي كه به ركود دچار ميشوند، معمولا وضع نامطلوبي را رودرروي خود خواهند ديد، چرا كه يك شوك باعث ميشود كه عدم توازني از پيش موجود عرصه را بر آنها سختتر كند.
  يافتن عدم توازنهايي از اين دست در آمريكاي كنوني سخت است. مسكن، خودرو و موجودي انبار بنگاهها كه ناپايدارترين مولفههاي جيديپي هستند، معمولا بر سرعت افت اقتصاد كه به ركود ميانجامد، ميافزايند. اين روزها هيچ يك از اين سه مولفه وضع چندان مطلوبي ندارند. كاملا برعكس؛ ساخت مسكن اكنون تنها 4/2 درصد از جيديپي (كمتر از نصف ميانگين تاريخي) را به خود اختصاص ميدهد (بنگريد به نمودار 2). مايك گورمن كه در شمال ويرجينيا به ساخت مسكن اشتغال دارد، ميگويد كه حجم فعاليتهايش در سه سال گذشته كاهش يافته است. «تعداد كارمندان ما از 40 نفر به يك كارمند پارهوقت رسيد. هر از گاهي يك يا دو خانه ميسازيم. بازار ... واقعا راكد بوده». توليد خودرو دوباره جان گرفته، اما سهم آن در جيديپي از هميشه بسيار كمتر است. نسبت موجودي انبار بنگاهها به فروش آنها كه در طول ركود سر به فلك كشيد، دوباره به سطحي عادي بازگشته.


  شوكهايي كه اقتصاد آمريكا را تا لبه بحران پيش ميبرند، غالبا در بازارهاي مالي ريشه دارند. هر چند قيمت سهام كاهش يافته، اما دستيابي به اعتبار نسبتا آسان است. كوين لوگان از بانك اچاسبيسي ميگويد كه اسپرد(1) اوراق قرضه شركتها عادي است، نرخهاي بهره كوتاهمدت با ملاحظه اثر تورم بسيار منفي شدهاند، در آخرين بررسيهاي فدرالرزرو مشخص شده كه اشتياق بانكها به وامدهي افزايش يافته و «اين دقيقا برعكس وضعيت وامدهي پيش از ركود است».
  هر چند نبود عدم ترازهاي آشكار يا فشارهاي مالي، خطر ركود را در آمريكا منتفي نميكند، اما جلوي كسادي درازمدت و عميق را ميگيرد. در حقيقت شايد براي بيشتر افراد تميز ميان ركود كمدامنه و رشد بيرمق سخت باشد.
  شاخص ركودي كه توسط بنگاه مشاورهاي «مشاوران اقتصاد كلان» بر پايه قيمتهاي سهام، نرخهاي بهره واقعي كوتاهمدت، اسپردهاي اعتباري، قيمتهاي نفت، منحني بازدهي - تفاوت ميان نرخهاي كوتاهمدت و بلندمدت - و ... محاسبه ميشود، نشان از آن دارد كه وقوع ركود در 12 ماه پيش رو بعيد است؛ حتي اگر منحني بازدهي را كه رفتارش به خاطر سياستهاي فدرالرزرو آشفته شده، كنار بگذاريم.
  اما جوئل پراكن، رييس اين بنگاه مشاورهاي اعتماد زيادي به اين پيشبيني ندارد. اگر شوك جديدي رخ دهد و نتوان با سياستهاي مالي و پولي به رويارويي با آن رفت، دادههاي تاريخي مورد استفاده براي پيشبيني ركود در گذشته فايده كمتري خواهند داشت. سقوط دوباره ژاپن به وضعيت ركودي در سال 1998 نمونهاي هشدارآميز است. دولت ژاپن در آوريل 1997 در تلاش براي مهار بدهيهاي رو به فزوني، ماليات بر مصرف را بالا برد. بعد دو شوك بزرگ عرصه را بر اقتصاد اين كشور تنگ كرد. يكي از اين دو شوك بحران مالي آسيا بود كه به صادرات ژاپن آسيب رساند و ديگري سقوط چندين نهاد بزرگ مالي بود. با كاهش نرخهاي بهره به 5/0 درصد، سياستهاي مالي ديگر نميتواند جلوي ضربه را بگيرد.
  از اين رو اين كه بتوانيم از ركود دوري كنيم، تا اندازه زيادي به شانس و خرد سياستگذاران بستگي دارد. فدرالرزرو قصدي براي اتخاذ سياستهاي پولي انقباضي ندارد. به واقع بازارها در سخنان بن برنانكي، رييس اين بانك، در پي نشانههايي دال بر اين هستند كه فدرالرزرو با خريد اوراق قرضه بيشتر يا تغيير تركيب داراييهاي خود از اوراق قرضه، سياست پولي آسانگيرانهاي را در پيش خواهد گرفت، هر چند احتمالا چنين نشانههايي را پيدا نخواهند كرد. با اين همه احتمالا فدرالرزرو سياستهاي مالي انقباضياي را اتخاذ خواهد كرد. باراك اوباما قصد دارد كه در يك سخنراني در ماه آينده، كميته ويژه كنگره را كه اكنون به دنبال كاهش 5/1 تريليون دلاري كسري بودجه است، به ارائه محركهاي مالي در آيندهاي نزديك وادارد. جمهوريخواهان چنين چيزي را نميپذيرند. اريك كانتور، رهبر آنها در مجلس نمايندگان اخيرا عليه «بحثهايي بر سر مخارج محرك جديد با پولي كه اصلا نداريم»، هشدار داده است.
  سياست بازي با آتش پيش از افزايش سقف بدهيها در 2 آگوست، كاهش رتبه اعتباري آمريكا و آشفتگيهاي مالي اروپا از آن اتفاقاتياند كه ميتوانند به سقوط اعتماد بازار بينجامند. استيو آلوي، يك فعال ديگر در حوزه ساختوساز در ويرجينيا اشاره ميكند كه صحبت درباره نكول آمريكا چگونه چشم بسياري از مشتريانش را ترساند. روز بعد از منتفي شدن نكول، پنج نفر به گونهاي غيرمنتظره از او خانه خريدند. شايد اين گونه داستانها مايه آن شود كه نمايندگان كنگره در اتخاذ سياستهاي مالي موشكافانهتر عمل كنند.
  كانتور ميگويد كه رايدهندهها در ويرجينيا از اين كه سياسيبازيهاي خطرناك اقتصاد را به لبه پرتگاه كشانده، گلايه دارند. از قضاي روزگار اين رايدهندگان نزديك كانون زلزله زندگي ميكردند. آنها كه زمينلرزه را از سر گذراندهاند، هيچ اشتياقي به آشوب در زمين اقتصاد ندارند.

  پاورقي
  1- spread، تفاوت بازدهي اوراق قرضه با نرخ بهره مرجع.
  منبع : روزنامه دنياي اقتصاد

 2. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید حسين صابري از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 2 از 2 نخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •