تو معاملات این هفته نزدیک به 10% شرکت جابجا شده !

نزدیک به 40 میلیارد تومان ارزش کل معاملات این هفته !