10روزی بود دستم به خرید نمیرفت ولی بعد کلی تحقیق بعد 10 روز به این نتیجه رسیدم و لکما خریدم رو 51 تومن .................

البته 51 تومن رو مچ کرده فردا معامله میشه