در محدود 150تومان کفسازی خوبی کرده
هدف اولیه 210تومان