بیمه از رشد بازار خیلی عقبه و زود عقب موندگیشو جبران میکنه
تو بیمه ایام اتکام از همه سرتره