اگر امکان دارد یک سهم خوبه دیگه که رشد نکرده معرفی کنید