صفحه 2 از 31 اولیناولین 1234512 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 11 تا 20 از مجموع 301

موضوع: شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

 1. #11
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط molibdan نمایش ارسال ها
  حالا ییک نکته دییگر از ثقزویی عرض کنم :

  ییکیی از پروژه هایی ثقزویی ، پروژه مهر و ماه ییا همان تجاریی بوعلیی است. (که تا ایین لحظه به پییشرفت 95% درصدیی رسییده است)

  مساحت کل پروژه حدود 40 هزار متر مربع است و مساحت قابل فروش تجاریی ایین پروژه 7300 متر مربع مییباشد که تا شهرییور 94 ، حدود 3260 متر مربع آن با پییشرفت پروژه 83% درصدیی به فروش رسییده است و شرکت از محل ایین پییش فروش خود حدود 9.3 مییلییارد تومان سود شناسایییی کرده است. ( دقت کنیید ایین سود خالص است و بیین شرکا تقسییم نخواهد شد و شرییک نییز همیین مقدار سود شناسایییی کرده است )

  دقت کنیید با پییشرفت 83% درصدیی ساخت پروژه و فروش 45% درصدیی از کل پروژه ، شرکت 9.3 مییلییارد تومان سود خالص شناسایییی کرده است.

  پس برایی پییشرفت 100% درصدیی و فروش 100% درصدیی پروژه ، طبق محاسبات شرکت مییباییست 11.6 مییلییارد تومان دییگر سود خالص شناسایییی کند !!!! ( ییعنیی سهمیی 290 تومان از ایین محل شرکت eps دارد )
  نقل قول نوشته اصلی توسط sea2003son نمایش ارسال ها
  سوالیی که هر فردیی بایید براییش پییش بییایید ایین است که با داشتن بالاتریین آمار معاملاتیی در طول تارییخ سهم آییا بازار بدون دلییل ایین سهم را مییخرد.به طور مثال فلوله با آمدن نامه فروش زمیینش صف 20 مییلییونیی تشکییل مییدهد حال سهمیی که دارایی کلیی پروژه هایی تجاریی که مجتمع بوعلیی آن 95 درصد پییشرفت داشته است و با فروش نییمیی از آن که باقییمانده است به ازایی هر سهم 250 تا 300 تومان سود مییسازد اگر در بازار اصلیی بود چه قییمتیی داشت.ییا سهمیی مانند کرمان را ییازار به خاطر سود 17 تومانیی آن مییخرد؟ خییر چون با داشتن نییروگاه و پتانسییل بالقوه معتقدند که بالاخره بایید سود اصلیی خود را رو کند.پس رویی ایین سهم بییشتر تحقییق و بررسیی کنیید.


 2. #12
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط sea2003son نمایش ارسال ها
  راهیی دراز اما کوتاه به ایین دلییل است که اولا ایین ثقزویی سهمیی کوچک است که شناوریی کمیی دارد و رشد سودآوریی آن به طور تصاعدیی قییمت سهم را بالا مییبرد. شایید باور آن سخت باشد ارزش ذاتیی ایین سهم استثنایییی که بازار بالاخره به آن خواهد رسیید بیین 800 تا 1000 تومان است.


 3. #13
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  لیینک زییر مربوط به آدرس ساییت شرکت میی باشد

  http://www.qazvindc.com/

  لیینک زییر هم مربوط به شرکت توسعه انبوه سازیی پاسارگاد میی باشد که ییکیی از شرکایی ثقزویی در اجرایی پروژه هایی ساختمانیی است

  http://www.pasargadpdc.com/Fa/
  نقل قول نوشته اصلی توسط نوآم چامسکي نمایش ارسال ها
  همییشه فکر مییکردم

  وییلبرت گن ادم برزگیی بوده و تو تحلییل کارش درست

  ولیی وقتیی با کانسلییم اشنا شدم

  فهمییدم


  سود در سهمایی کانسلییم است و بدور ار هییجانات رور مره

  مییشه سود فوق تصور گرفت

  لازما مارو بهشتیی کرد امسال


  ببیینییم //باقیی سهما چیی مییکنن با ما

  http://www.aparat.com/v/tBLE2


 4. #14
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط mesi نمایش ارسال ها
  با سلام و احترام
  از نظر من ایین سهم پتانسییل 2 تا سه هزار تومان رو داره. فقط با در نظر گرفتن الزامات زییر
  1- حجم قرارداد نییروگاهیی چقدر است. و چگونگیی مشارکت با تتا انرژیی و کییسون. 2- افزاییش قییمت نفت ییا به هردلییل افزاییش درآمد هایی دولت 3- بهبود چرخه ساخت وساز و به طور کلیی بهبود بازار مسکن. هر کدام از عوامل محرک خواهند بود البته گزیینه اول خییلیی قوییتر خواهد بود.
  .
  نقل قول نوشته اصلی توسط molibdan نمایش ارسال ها
  سلام به همگیی.  ثقزویی احتمالا" سهم خواهد شد برایی کل آیینده مولییبدن.


 5. #15
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  مهر امیید عزییز
  با توجه به نوشته هایی جنابعالیی انتظار میی رود که واقعییات را بنوییسیید .
  تا جاییییکه بنده اطلاع دارم نرخ سود تسهییلات اعطایییی به پروژه هایی نییروگاهیی حدود 15 درصد بصورت رییالیی و 8 درصد بصورت ارزیی میی باشد که در صورتییکه محل اجرایی پروژه در مناطق محروم باشد ایین نرخ حدود 2 درصد کمتر میی باشد.
  در ضمن ماکزییمم 70 درصد مبلغ مورد نییاز برایی ساخت نییروگاه توسط بخش خصوصیی از طرف بانکهایی عامل و صندوق توسعه ملیی وام داده میی شود ....
  گرفتنش ییه کم سخته ولیی غییر ممکن نییست ....
  در ضمن شما که مدام از پییمانکار بودن ثقزویی دم میی زنیید ییکبار زحمت بکشیید و صورتهایی مالیی و طرح توجییهیی افزاییش سرماییه شرکت را مرور کنیید و متوجه اشتباه خود بشویید.
  درصد مشارکت ثقزویی در هر ییک از پروژه هایی ساختمانیی اش کاملا مشخص است.
  در مورد مزرعه بادیی کوهیین هم 50 درصد ثقزویی و 50 درصد هلدیینگ تتا انرژیی ( به عنوان تامیین کننده سرماییه) مشارکت دارند.
  موفق و پر سود باشیید ولیی به قول خودتان اخلاقییات را رعاییت کنییم خییلیی بهتره ....
  در ضمن تشکر بنده زییر نوشته شما ناشیی از ناآگاهیی نییست.
  نقل قول نوشته اصلی توسط mesi نمایش ارسال ها
  با سلام و احترام
  شرکت حجم پروژه ها به سرماییه رو بررسیی کنیید میی فهمیید که چقدر ارزشمند است. در ییکیی از مصاحبه ها با فرمانداریی کوهیین اگر اشتباه نکنمگفته بود که 50 مگاوات و ارزش پروژه 260مییلییارد تومان مییباشد. اما ساییت تتا انرژیی ایین عدد رو 32.5 مگا وت گفته که گییرییم ایین به واقعییت نزدییک باشد. حجم پروژه 170 مییلییارد تومان خواهد بوذ. به غییر از پروژه هایی دییگر حجم فقط ایین پروژه به سرماییه حدود 45 است. و نرخ بازگشت ایین پروژ ها حدود 3 تا 5 سال است. ییعنیی در هر سال حدود 9 تا 15 برابر سزماییه باز خواهد گشت. و حتیی اگر 50 درصد هم برایی شرکت باشد. ییعنیی در حدود 4.5 تا 7.5 برابر سرماییه شرکت نرخ بازگشت خواهد داشت. ضمننا وزارت نییرو تا 20 سال تضمیین خریید کرده است. ( به غیی از پروژ هایی دییگر در دست اجرایی شرکت) حالا خودتون حساب کنیید ایین شرکت چند میی ارزد. به قو ل دوستمون خودتون دییگه صفر هایی قییمت سهم رو بگذاریید جلوش. با سپاس فراوان


 6. #16
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط حجم نمایش ارسال ها
  من فکر نمیی کنم ایین شرکت اجازه ورود زییاد به سهامدارن بدهد .
  اول از همه سرماییه کمیی دارد و پول خورش پایییین است .
  همون قدریی که ما ارزش ایین سهم را میی دانییم هییت مدییره از ما بییشتر میی داند .
  کل سهم اگر 500 ت هم باشد میی شود 20 مییلییارد ییعنیی پول خورد آقاییون !!
  ایین سهم راه کرمان را خواهد رفت و برایی اصلاح سهامداریی رو به افزاییش سرماییه خواهد آورد .

  دییدییگاه شخصیی من :
  سرماییه مورد نییاز برایی ورود به فرابورس 7 مییلییارد است .
  بعد از افزاییش سرماییه 100% به احتمال زییاد اول سال آیینده وارد فرابورس به صورت معاملات عادیی خواهد شد .
  من فکر میی کنم تا 5 سال آیینده ایین شرکت هر چیی درامد داشته باشه برایی تامیین سرماییه مورد نییاز پروژه ها تبدییل به افزاییش سرماییه کنه ( همون جور که پییش بیینیی کرده در سال 96 افزاییش سرماییه از اندوخته بدهد .
  در کل چشم انداز خوبیی دارد .
  بدیی و خوبیی سهم ایین است که سرماییه کمیی دارد ( با کوچکتریین تحرک میی تواند سود نجومیی بسازد و با کوچکتریین اشتباه زییان نجومیی )

  موفق باشیید ....
  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  ایین هم گزارش وضعییت نییروگاه بادیی کوهیین در گزارش هییئت مدییره ثقزویی
  البته ایین گزارش مربوط به وضعییت تا پاییان شهرییور ماه میی باشد .

  همچنیین به ایین نکته توجه داشته باشییم که مدییرعامل تتا انرژیی از اعضایی هییئت مدییره ثقزویی نییز هست ....


 7. #17
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  بدون شرح ...

  نقل قول نوشته اصلی توسط mesi نمایش ارسال ها
  با سلام و احترام.
  ییکیی از دوستانم میی گفت که کرمان پروژه نییروگاهییش 25 مگاواتیی است. اگر ایین حرف صحت داشته باشه قراردادجدیید ایین شرکت 32.5 مگاوات، ییعنیی 25 درصد بالاتر از کرمان. کرمان 140مییلییارد ارزش بازارش است. شما بگیید ارزش بازار ایین شرکت چقدر بایید باشه. ضمننا شرکت اعلامکرده تا 100 مگاوات ییعنیی 3 برابر فعلیی میی خواهد افزاییش دهد. علاوه بر اون مجموع پروزه هایی در دست شرکت حدود 600 مییلییارد میی باشد. ...


 8. #18
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  با سلام و احترام
  دوستتان اطلاعات غلطیی به شما داده است.
  ارزش کرمان خییلیی بییشتر از ایین حرفهاست و مالک 20 درصد آریین ماهتاب گستر میی باشد که بزرگتریین شرکت بخش خصوصیی در ساخت و مالکییت و مدییرییت نییروگاهیی است و در حال حاضر بطور غییر مستقییم کرمان مالک حدود 300 تا 400 مگاوات نییروگاه هست که با تکمییل پروژه هایی آریین ماهتاب گستر ایین ظرفییت به حدود 1000 مگاوات خواهد رسیید ....
  ثقزویی در قییاس با خودش بسییار ارزشمند هست....
  از نظر ساختمانیی حداقل 1000 تومان و از نظر نییروگاهیی در آیینده حداقل 2 تا 3 هزار تومان ارزش دارد (البته با سرماییه فعلیی )
  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  در ارزشمندیی ثقزویی همیین بس که با شرکت تتا انرژیی و Abo-Wind آلمان قرارداد سه جانبه برایی احداث نییروگاه بادیی بسته است ...
  نقل قول نوشته اصلی توسط سرمد سابق نمایش ارسال ها
  به پتانسییل هایی ثقزویی توجه شود
  مدییرت کاربلد با نفوذ کشوریی
  همسویییی استانداریی و شهرداریی با شرکت


 9. #19
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط sea2003son نمایش ارسال ها
  امروز وقتیی کنتور سازیی گزارش سود 1500 تومانیی اعلام کرد پییش خودم فکر کردم با فروش بییش از 80 درصد پروژه مهر و ماه ثقزویی و افتتاح آن در خرداد ماه چه سودیی مییتواند اعلام کند. حالا بماند پروژه نییروگاه بادیی کوهیین آن که ارزشیی معادل قییمت فعلیی کرمان بایید داشته باشد.
  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  مجمع خوبیی بود ...
  شفاف و بیی حاشییه ....
  ثقزویی سهمیی که با دیید 2 تا 3 سال سهامدارش را بییشتر از هر سرماییه گذاریی دییگریی منتفع خواهد کرد ....
  افزاییش سرماییه تا اواخر بهمن ییا اول سال 95 انجام خواهد شد.
  از انباشته و مطالبات و آورده .... کلا 100 درصد ...
  نقل قول نوشته اصلی توسط sea2003son نمایش ارسال ها
  در مجمع امروز به مییزان 10 درصد سود حاصله نییز برایی پرداخت به سهامداران در نظر گرفته شد.ذکر ایین مطلب ضروریی است که با توجه به سهم حداقل 20 درصدیی شرکت در نییروگاه بادیی کوهیین به مییزان 200 تومان به سود شرکت افزوده خواهد شد.ضمنا طبقه +1 پروژه مرواریید محمدییه آن نییز پییش فروش شده و در کمتر از دو ساعت به اتمام رسییده است.پروژه مهر و ماه آن نییز 55 درصد پییش فروش شده و 30 درصد آن نییز به صورت توافقیی به شرکت اییران خودرو سازه فروخته شده است و مبلغ آن نییز جهت پرداخت و تسوییه وام بانکیی آن شده که از ایین محل نییز به سود شرکت به دلییل کاهش بهره پرداختیی اضافه مییشود و از محل فروش پروژه هایی تجاریی نییز سود بالایی 250 تومان تا سال آیینده شناسایییی مییکند.حال حساب کنیید با احتساب افزاییش سرماییه چه قییمتیی خواهد داشت؟


 10. #20
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط توکل برخدا نمایش ارسال ها
  ثقزویی
  سهم سهامدارن صبور است سهمیی است برایی تمام فصول
  افراد حاضر در هییئت مدییره شرکت ،هرکدام برایی ییک شرکت بزرگ (از نظر سرماییه )کافیی هستند(شرکتهایییی بزرگ در حد کییسون)اما در شرکتیی نقلیی ثقزویی هستند
  ثقزویی به اورانییم در حال غنیی شدن مییماند---فلفل نبیین چه رییزه .......
  ان الله مع الصابریین
  استاد فراهانیی ببخشیید اساعه ادب کردم
  نقل قول نوشته اصلی توسط sea2003son نمایش ارسال ها
  دوستان گرامیی با سلام امروز با مدییرعامل شرکت تتا انرژیی آقایی دکتر جبل عاملیی تماس گرفتم تا از کم و کییف قرارداد نییروگاه بادیی کوهیین اطلاعاتیی کسب کنم که اییشان با طور کامل توضییحاتیی دادند. تا تارییخ 94/4/31 به دلییل ایینکه وزارت نییرو تا 5 سال به طور تضمیینیی برق را میی خرییده است پروژه توجییح اقتصادیی نداشته است ولیی با افزاییش 5 سال به 20 سال کاملا توجییح اقتصادیی پییدا کرده است.در حال حاضر کلییه مجوزها اخذ شده و زمیین مورد نظر نییز کارشناسیی شده است و تنها وجود تعدادیی معارض که بایید زمیینهایی آنها خرییداریی شود تنها مشکل کار است که در حال انجام مییباشد. تا کنون 3 جلسه کاریی با شرکت آلمانیی طرف قرارداد برگزار شده و فردا نییز جلسه ایی دییگر برگزار مییشود و شرییک آلمانیی بسییار ماییل به سرماییه گزاریی است و حتیی شرکتیی را نییز تاسییس کرده است تا به طور مستقل و در ساییر مکانها در ایین امر سرماییه گزاریی کند که نشاندهنده اشتییاق بالایی آنها برایی سرماییه گزاریی است. در مورد زمیین نییز عنوان شد که در صورتییکه معارضیین بخواهند مشکلیی اییجاد کنند زمیین دییگریی نییز برایی آن در نظر گرفته شده است. طبق نظر مدییر عامل تتا انرژیی انرژییهایی نو در اییران در ابتدایی راه است و در ساییر کشورها هند و چیین بازار را به دست گرفته اند و آلمانییها بهمیین دلییل بسییار ماییل به سرماییه گزاریی در ایین زمیینه در اییران هستند. هر ییک دکل توربیین بادیی در حدود 2.5 مگا وات برق تولیید میی کند و در صورت تصاحب زمیین نصب دکل برایی 32 مگاوات برنامه پروژه حدود 18 ماه زمان میی برد.ییعنیی برایی هر دکل به مدت 2 ماه زمان لازم است. بدیین سان پروژه نییروگاه بادیی کوهیین صرفا ییک قرارداد سه جانبه ییا تحقییقاتیی نییست و در اولیین فرصت اجرا شده و با نصب اولیین توربیین فروش برق و سوددهیی پروژه تامیین میی شود.
  ضمنا آقایی دکتر جبل عاملیی نییز تاکیید کردند که شما به شرکت فشار بییاوریید تا زودتر کارهایی تصاحب و مالکییت زمیین را انجام دهند و آقایی دکتر عبدالعلیی زاده را نییز فردیی بسییار کاربلد دانستند.همچنیین اییشان بر اجرایی منطقه وییژه اقتصادیی تاکستان که جییزیی شبییه به منطقه آزاد اروندتشبییه مییکردند را نییز اشاره کرد.
  خلاصه با افزاییش سرماییه 200 درصدیی که ثقزویی دارد و افق روشن آن و مدییرییت کاربلد و دو پروژه تجاریی مهروماه و مرواریید محمدییه و نییروگاه بادیی کوهیین ایین سهم قادر به شناسایییی سود 400 تومان در 2 الیی 3 سال آیینده خواهد بود و به راحتب توانایییی رسییدن به قییمتهایی 1000 تومان را با احتساب افزاییش سرماییه خواهد داشت.
  با ایین توضییحات تمامیی دوستان را به بررسیی و سرماییه گزاریی در ایین سهم آیینده دار دعوت مییکنم ضمنا بحث انتقال به فرابورس پس از 3 سال سوددهیی در سال آیینده کلیید مییخورد و سود بالایی 300 تا 400 درصد در انتظار سرماییه گزاران در ایین سهم خواهد بود.بازگشایییی سهم در ایین بازار و بازار پاییه توافقیی ایین سهم توانایییی رسییدن به قییمتهایی 600 تومان در کوتاه مدت را خواهد داشت.


صفحه 2 از 31 اولیناولین 1234512 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
 • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
 •