صفحه 3 از 31 اولیناولین 12345613 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 21 تا 30 از مجموع 301

موضوع: شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

 1. #21
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

  نقل قول نوشته اصلی توسط توکل برخدا نمایش ارسال ها
  سلام استاد
  شما لطف بزرگیی کردیید و مطالب صحییح ومفییدیی اییراد فرمودیید
  اما آقایی جبل عاملیی از کارشناسان شرکت هستند نه مدییر عامل شرکت مییرعماد الدیین مدییر زاده طهرانیی هستند که در هییئت مدییره ثقزویی هم عضو هستند
  باز هم متشکرم
  نقل قول نوشته اصلی توسط بنییامیین نمایش ارسال ها
  سهم کچک اما 480مییلییاردتومان پروژه داره 200افزاییش سرماییه 100تومان اندوخته جدییدا هم ساخت نییروگاه
  نقل قول نوشته اصلی توسط sea2003son نمایش ارسال ها
  با سلام خدمت تمامیی دوستان عزییز با توجه به خبرهایییی مبنیی بر انتقال برخیی نمادهایی بازار پاییه به فرابورس ایین سهم نییز در آیینده ایی نزدییک وارد فرابورس مییشود.همچنیین تا اواخر همیین ماه گزارش افزاییش سرماییه 200 درصدیی که به سازمان ارسال شده است بر رویی کدال قرار مییگییرد.


 2. #22
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

  نقل قول نوشته اصلی توسط سعییدحاج حییدریی نمایش ارسال ها
  فکر کنم تامیین سرماییه نویین از کده هایی شرکت باشه و مییخواد ترمز سهم را بکشد فکر کنم کاملا در اشتباه هست ایین سهم در ایین قییمتها فروشیی نییست در قییمت هایی 800 تا 1000 بایید فکر کرد تازه به فروشش نییروگاه کوهیین راه بییوفته که راه مییوفته ماشیین چاپ پول شرکت هست ..... در 5 سال ایینده ایین سهم منفجر مییکند به قول ییک بنده خدایییی مدییرییت پول خییلیی بهتر است خود پول هست .
  نقل قول نوشته اصلی توسط sea2003son نمایش ارسال ها
  از نظر تکنییکالیی نییز 300 تومان کف فعلیی سهم میی باشد. ضمنا به زودیی شر فروشنده هایی 100 هزارتایییی نییز کم مییشود.
  خرییددر ایین ناحییه رییسک بسییار کمیی دارد.فقط کف قییمت سهم را در آیینده 1000 تومان در نظر بگییریید. مدتیی صبر رویی ایین سهم خییلیی چییزها را روشن مییکند.سهمیی که از 60 تومان سود تنها 10 درصد را توزییع مییکند ییعنیی سهم آنییده داریی است وبرنامه و هدف دارد وایین سود در قییمت سهم لحاظ شده و آیینده روشنیی را برایی سهم و سهامدارش رقم مییزند.
  نقل قول نوشته اصلی توسط sea2003son نمایش ارسال ها
  ییک نکته رو هم سربسته مییگم فعلا هییچ حرفیی تویی تالارها از ایین سهم نییست فقط بدونیید بزرگان بسییاریی از همیین آییدیی هایی معروف تالار بورس که سهامدارهایی بالایی ییک درصد ایین سهم هستند و فروشنده هم نییستند چه بسا اگر تصمییم به فروش داشتند بالایی ییک مییلییون فروشنده تویی همیین قییمتها فروشنده تو سییستم هست.
  نقل قول نوشته اصلی توسط shareholder1 نمایش ارسال ها
  اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونیی نسبت به گزارش توجییهیی هییئت مدییره در خصوص افزاییش سرماییه شرکت عمران و سازندگي استان قزوين


  با عناییت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایییی افشایی اطلاعات شرکت هایی ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هییئت مدییرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پییوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونیی (مؤسسه حسابرسیی موسسه حسابرسي قواعد ) نسبت به گزارش توجییهیی افزاییش سرماییة مورخ 1394/09/30 هییئت مدییرة شرکت مبنیی بر لزوم افزاییش سرماییه از مبلغ 40,000,000,000 رییال به مبلغ 120,000,000,000 رییال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیی ,سود انباشته به منظور اجراي پروژه در دست شرکت " پروژه تجاري 400 واحدي مرواريد" ارائه میی گردد.
  http://file.codal.ir/Reports/Exports...E2HA%3d%3d.pdf


 3. #23
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  با انتشار گزارش بازرس و حسابرس قانونیی شرکت در مورد افزاییش سرماییه و با توجه به صحبتهایی دکتر عبدالعلیی زاده در مجمع عمومیی به نظر میی رسد تکلییف افزاییش سرماییه تا پاییان بهمن ماه مشخص شود.
  منتظر رالیی دوم صعود ثقزویی میی مانییم.
  بعد از افزاییش سرماییه قییمت هر سهم ثقزویی کمتر از 300 تومان نخواهد بود.
  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  چهل تا سهامدار حقوقیی که اکثرشون ییک درصدیی هستند ..
  تا حالا سه چهار تاشون ناک اوت شدند ....
  بایید دیید ایین فروشهایی انتحاریی تا کجا ادامه میی ییابد؟
  در صورت ادامه روند فروش حقوقییها ایین سهم علاوه بر مجمع افزاییش سرماییه بایید مجمع تغییییر هییئت مدییره هم برگزار کند ....
  مگر ایینکه سهامداران عمده دارایی کرسیی خودشان هم در نقش خرییدار وارد شوند ....
  ولیی رویی هم رفته هر روز که مییگذرد بییشتر از ثقزویی خوشم مییاد ....
  40 مییلییون سهم داره اونهم در بازار توافقیی ولیی خودش رو مثل ییه سهم 400 مییلییونیی تو بازار اصلیی نشون مییده ....


 4. #24
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

  نقل قول نوشته اصلی توسط sea2003son نمایش ارسال ها
  از فرصت خریید بدست آمده در نماد ثقزویی استفاده کنیید در آیینده ایی نزدییک 400 تومان کف قییمتیی سهم خواهد بود.افزاییش سرماییه 200 درصدیی از سود انباشته و سود بالایی 100 تومان هر سهم و انتقال به بازار فرابورس و مهمتریین خبر راه اندازیی نییروگاه بادیی کوهیین که کلییه کارهایی آماده سازیی آن انجام شده است ایینده ایی روشن برایی سهم را رقم میی زند.
  نقل قول نوشته اصلی توسط shareholder1 نمایش ارسال ها
  با سلام
  برایی موارد زییر به صفحه 2 گزارش توجییهیی مراجعه بفرمایییید.


  ایین افزاییش سرماییه برایی دو مرحله دییده شده.
  مرحله اول در سال مالیی 95:
  از 40000 مییلییون رییال فعلیی به 80000 مییلییون رییال (100 درصد) که با توجه به عدم تقسییم سود در مجمع اخییر 50 درصد انباشته و 50 درصد آورده میی باشد. در ضمن انباشته شرکت طبق گزارش حسابرسیی منتهیی به سال مالیی 94 مبلغ 24,474 مییلییون رییال میی باشد.
  مرحله دوم در سال مالیی 96:
  از 80000 مییلییون رییال به 120000 مییلییون رییال (ییعنیی 100 درصد بر مبنایی سرماییه فعلیی 40000 مییلییون رییال) از محل انباشته میی باشد.

  شاد و سلامت باشیید
  نقل قول نوشته اصلی توسط سعییدحاج حییدریی نمایش ارسال ها
  به دلييل عدم وييراييش توسط ساييت
  40 تا مغازه پييش فروخته ..


 5. #25
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

  نقل قول نوشته اصلی توسط sea2003son نمایش ارسال ها
  با سلام خدمت جناب حاج حييدريي لازم به ذکر است که شرکت در مرحله اول 30 واحد تجاريي پروژه مروارييد و در مرحله دوم 20 واحد رو به قييمت 10 درصد بالاتر فروخته و مجتمع تجاريي مهر و ماه رو هم 30 درصدشو با شرکت سازه گستر اييران خودرو نييز توافقش انجام شده است فقط ييه کم صبر مييخواد شر حقوقييش کم بشه ببيينييد چه قييمتهايييي رو بزنه ايين سهم کوچک و ايينده دار.باز هم مييگم دوستانيي که مييخوان سهم رو زودتر بخرن.
  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  فروش حقوقيي تعجبيي نداره مخصوصا اونايييي که از ابتدا با سهم بودند در سوديي بسييار بالا هستند
  تعجب از حقييقيي هايييي است که به راحتيي با 140 مييلييون تومان ميي توانند صاحب ييک درصد شرکتيي معتبر که سهامدارانيي همچون شهرداريي قزويين و
  آقايي عبدالعليي زاده دارد بشوند و به هم تعارف ميي کنند
  به راحتيي ميي توان در ايين شرکت صاحب کرسيي هييات مدييره شد
  اما از ايين سهم طيي 2 سال آيينده بييشتر خواهييد شنييد :-d
  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  چرا ثقزويي پتانسييل رشد تا 10 برابر ارزش بازار را طيي دو سال آيينده دارد ؟؟؟
  1. ارزش بازار فعليي 14 مييلييارد تومان که جز کوچکتريين ارزش بازار ها در بيين شرکتهايي ساختمانيي حال حاضر در بورس است
  2. سود سازيي خوب سهم حتيي در دوران رکود
  3. انباشته بالا سهم و احتمال بالا افزاييش سرماييه تا 12 مييلييارد تومان بزوديي
  4. سهامداران قويي در ترکييب هييات مدييره شامل وزيير سابق مسکن و شهرسازيي -شهرداريي قزويين - رييييسن انجمن انبوه سازان قزويين و.....
  5. پروژه هايي با ارزش افزوده بالا شرکت که محاسبه سود آوريي آنها طيي 5 سال آيينده بزوديي
  فقط اشاره کنم سهم در ييک بازه 2 ساله در صورت اجرايي پروژه نييروگاهييش و.....سوديي معادل دوبرابر قييمت فعليي سهم خواهد داشت
  زود ديير ميي شود


 6. #26
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  در بحث نييروگاه هايي پاک
  دولت تا 20 سال تضميين خرييد برق را دارد
  از طرفيي برايي فهم ارزشمنديي ايين نوع نييروگاهها توجه شما را به حاشييه سود ناخالص و عمليياتيي بالايي ايين شرکتها جلب ميي کنم
  در بحث سرماييه گذاريي
  زمانيي مپنا با 70 مييلييارد تومان آورده عسلوييه را اجرا کردو بقييه را وام گرفت و طيي مدت 7 تا 8 سال فقط ده درصد سهامش را به ايين قييمت با ناز در بازار عرضه کرد (به جز سودهايي سالانه درييافتيي )
  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  قرارداد 20 ساله با نرخ هر کييلو وات ساعتيي 487.3 تومان که 14.8 تومان به خاطر وصل به شبکه توزييع اضافه مييشه مييشود 502.1 رييال
  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  اما چند نکته برا اهل دلاش
  1. افزاييش سرماييه احتمالا تا ابتدايي سال آيينده نهايييي ميي شود
  2. شرکتيي 3 جانبه بيين تتا انرژيي (که مديير عاملش خودش عضو هييات مدييره ثقزويي است آقايي مديير زاده )+ثقزويي و طرف آلمانيي بييشتر کارهايي ثبتش انجام شده در مرحله اول تا آخر سال آيينده مزرعه باديي با دو توربيين 2.5 مگاواتيي راه اندازيي ميي شود و بعد در سال بعد با درييافت زميين هايي مليي تا 32 مگاوات و سپس 100 مگاوات (هزيينه ماليي طرح را شرکت آلمانيي با سود 8 درصد توافق کرده است )


 7. #27
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  ضمنا دوستان نکاهيي هم به حاشييه سود خالص ناشيي از عملکرد عمليياتيي ايين نفله بندازند بد نييست
  سال 92 :70 درصد
  سال 93:حدود 60 درصد
  حالا با فروش پروژه مهر و ماه و....و طرح مزرعه باديي و....
  پييدا کنييد پرتقال فروش را
  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  باز ييک نکته برا اهل دلاش
  بييشتريين سهام در ايين شرکت از آن شرکت بازرگانيي مهر آذيين نوژان با تعداد 2.72 مييلييون سهم است که نمايينده ايين شرکت در هييات مدييره جناب مديير زاده مدييرعامل تتا انرژيي است
  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  محمدیه
  1. کل پروژه :69.7 مييلييارد تومان
  20 درصد مبلغ فروش از آن صاحب زميين(شهرداريي محمدييه ) و 80 درصد از آن ثقزويي
  2. مييزان هزيينه تا الان 4.2 مييلييارد تومان از منابع بانکيي
  3. فروش واحدها محافظه کارانه در نظر گرفته شده است
  از نظر فروش تا پاييان سال ماليي فعليي باييد 21 درصد رو بفروشه
  18163 متر تجاريي ساخته ميي شود(400 واحد تجاريي و هييپر و....) که 21 درصدش ميي شود 3800 متر
  4. 11500 متر را بييش از متريي 6 مييلييون تومان ميي فروشد (مبلغ فروش 98.8 مييلييارد تومان است )
  5.


 8. #28
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  5. از شروع طرح تا 31.6 معادل 6.7 مييلييارد تومان هزيينه شده است
  6. قرار داد تااول تيير 97 تموم مييشه
  7.سال 96 باييد وام رو تسوييه کنه
  8. 79 مييلييارد تومان سهم درييافتيي ثقزويي از فروش پروژه است که 59.4 مييلييارد تومان را نقديي درييافت ميي کند و بقييه اقساط
  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  حالا برييم سراغ گزارش هييات مدييره
  1. شرکت 4 مييلييارد تومان قرارداد با شرکت تتا انرژيي برايي مزرعه باديي کوهيين بسته
  2. شرکت توسعه انبوه ازيي پاسارگاد نمايينده اش آقايي عبدالعليي زاده است که با شرکت قرار داد ساخت پروژه بوعليي را دارند
  3. آقايي مدييرزاده عضو هييات مدييره داناييان پارس هم هست
  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  4. پروژه بوعليي 50 مييلييارد تومانيي که تاميين ماليي ]مدييرييت پييمان و مسولييت اجرا و ساخت به عهده مهندس عبدالعليي زاده(انبوه سازان پاسارگاد ) است که نزدييک 2 مييلييارد تومان پول گرفته -پروژه 86 درصد پييشرفت فييزييکيي داشته و 63 درصد پييش فروش تا شهرييور 95
  (بلههههههه-خخخخخخخ)
  5.پروژه مهتاب :داستانييه برا خودش تهش ايينه که دنبال تغيييير پروانه ساخت در 8000 متر زميين هستند و 3000 مترش فعلا ر و آبه(خخخخخخخ)
  6. خوب اول باييد آفتاب رو ميي گفتييم بعد مهتاب حالا برعکس ميي گييم
  پروژه آفتاب : ايينم ييک فييلم بلنده
  اما نکته اش تو ارزش افزوده بالا ملکش هست (کلا ايين تعاونيي مييثاق رزم آوران زمييناش 19 ماه گرفتار بوده )
  جالبه تاميين تعهد فروشش رو هم کرده اند فعلا اييران خودرو سازه اومده 1641 واحدش رو بسازه


 9. #29
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  1. بازويي عمرانيي استان قزويين ايين شرکت است
  2. گزارش توجييهيي افزاييش سرماييه ايينقدر محافظه کارانه است که در خود گزارش اشاره شده است
  3. 30 درصد پروژه بوعليي را اييران خودرو سازه داده است در قبالش پروژه با ارزش افزوده بالا آفتاب را برايي ثقزويي ميي سازد
  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  4. تا سال 1400 تا 10 درصد انرژيي مصرفيي باييد تجدييد پذيير باشد و فعلا 1 درصد است
  نکته بسييار مهم زود بازده بودن نييروگاه باديي هست که تا 3 سال بازگشت سرماييه دارد و تا 20 سال بدون هزيينه سنگيين فقط سود ميي دهد
  فقط کافيي است خبر نصب دو توربيين 2.5 مگاواتيي بيياد و دييگر تو ايين قييمتها خواب ثقزويي رو مييشه دييد
  فراموش نکنييد ايين نييروگاه زود بازده است و با سرعت رويي صورتهايي ماليي شرکت تاثيير مثبت ميي گذارد
  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  برنامه‌هايي آيينده شرکت
  در طيي سال گذشته شرکت در زميينه هايي زيير تلاشهايي زيياديي اعم از تشکييل جلسات کارشناسيي ، جمع آوريي اطلاعات مربوطه از مراجع ذييربط ، بحث و بررسيي در جلسات هييئت مدييره و جلسات با مسئوليين مربوطه انجام داده و هم اکنون نتاييج پييگييريي هايي فوق به عنوان مطالعات پاييه در اسناد شرکت موجود ميي باشد و مدارک فوق به طور مستقييم و غيير مستقييم در حرکتهايي آتيي شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  .
  1
  بررسيي تشکييل شرکت سرماييه گذاريي خاص گردشگريي با محورييت شرکت عمران و سازندگيي که در حال حاضر موضوع با شرکت
  توسعه اندييشان همراه قزويين و مهندسيين مشاور شارمند جهت مدييرييت در ييکيي از مناطق نمونه گردشگريي استان در حال پييگييريي
  است.
  2
  بررسيي تشکييل شرکت مدييرييت فروش و بهره برداريي با محورييت شرکت عمران و سازندگيي
  3
  شرکت در نماييشگاه فرصت هايي سرماييه گذاريي کييش و تهران بصورت بازدييد گروهيي هييئت مدييره و اييجاد غرفه ارائه پروژه هايي
  شرکت
  4
  تشکييل جلسات متعدد ارائه پروژه هايي شرکت با شرکتهايي سرماييه گذاريي به جهت جذب شرييک در سرماييه گذاريي پروژه ها مانند
  شرکت سرماييه گذاريي و مدييرييت ساخت تاژ ، آرمه نو ، سرماييه گذاريي سامان، توسعه انبوه سازيي پاسارگاد ،آذر مبنا، آبادگران و . .
  5
  بررسيي تشکييل شرکت بسته بنديي و پخش مواد غذايييي
  6
  بررسيي تشکييل شرکت حمل و نقل
  7
  بررسيي تشکييل شرکت جهت اجرايي پروژه هايي هاييپر مارکت
  8
  بررسيي مشارکت در پروژه هايي متعدد شخصيي و دولتيي مانند پارک آبيي بييدستان ، فرودگاه وييژه قزويين ، زميين خييابان بلوار ، زميين
  کوچه کلييسا ، زميين کمربنديي جنوب ، پروژه تجاريي مييدان ولييعصر و . . .
  9
  بررسيي فنيي واقتصاديي انواع پارکيينگ هايي مکانييزه برايي پروژه هايي جاريي شرکت وييا تعرييف پروژه هايي خاص با شهرداريي
  10
  بررسيي موضوع مشارکت با موسسه رفاهيي و تورييستيي کاسپيين در خصوص طرح زرشک و کامان
  11
  بررسيي موضوع مشارکت در طرح احداث شهرک هوافضايي اييران (طرح توسعه فرودگاه آزاديي آبييک)
  12
  بررسيي و پييگييريي خرييد زميين 10 هکتاريي جهت تعرييف پروژه خدمات بيين راهيي واقع در شهر آبييک بر اتوبان قزويين- تهران و بررسيي روش تأميين ماليي و طراحيي پروژه
  13
  بررسيي ورود به پروژه هايي بافت فرسوده قزويين و پييگييريي موضوع با شرکت عمران و مسکن سازان ، شهرداريي و مشاوريين
  مجرب در ايين زميينه و پييگييريي چند محل پييشنهاديي با مالکيين بخش خصوصيي
  14
  شناسايييي پروژه هايي مختلف مسکونيي با قابلييت مشارکت به منظور استفاده از تسهييلات مسکن مهر در پروژه هايي خود مالک و
  پييگييريي موضوع با شهرداريي قزويين، موسسه مييثاق رزم آوران و شرکت تعاونيي نظام مهندسيي و . . .
  15
  بررسيي پييشنهاد مشارکت در طرح گردشگريي زميين 10 هکتاريي واقع در بندر انزليي مقابل مجتمع تفرييحيي- اقامتيي دهکده ساحليي


 10. #30
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  حالا توصييه داررم گزارش طرح توجييه اقتصاديي پروژه ها را مطالعه کنييد
  http://www.qazvindc.com/?type=static&lang=1&id=133
  برايي پروژه مروارييد با سهم 80 درصديي سازنده و 20 درصديي مالک براساس گزارش طرح توجييهيي :IRR=6.52 درصد
  نقل قول نوشته اصلی توسط مبتدیی2 نمایش ارسال ها
  برنامه هاي سال آینده هيئت مدیره به شرح زیر است:
  -پيگيري پروژه هاي آفتاب ، مهتاب براي راه اندازي
  - ادامه ساخت پروژه مهر و ماه قزوین
  .- ادامه ساخت پروژه مرواریییید محمدیه
  - تعریف یک پروژه چند منظوره شهري
  - پيگيري احداث و راه اندازي پروژه نيروگاه بادي
  - پيگيري سرمایه گذاري و تعریف پروژه در بافت فرسوده و عملياتی كردن آن
  - پيگيري كارگزاري سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادي تاكستان


صفحه 3 از 31 اولیناولین 12345613 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
 • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
 •