صفحه 1 از 31 123411 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 1 تا 10 از مجموع 301

موضوع: شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

 1. #1
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  شرکت عمران و سازندگی قزوین ( ثقزوی )

  نوشته شده توسط amirfarahani شرکت عمران و سازندگی قزوین
  سهمی که در بازار فرابورس پایه توافقی معامله می شود.
  لذا توصیه به خرید برای سهامداران مبتدی و ریسک گریز نمی کنم.
  این سهم در گروه ساختمانی و انبوه ساز قرار دارد ولی به زودی باید آنرا بیشتر در گروه نیروگاهی به حساب آورد.
  قیمت امروز سهم در تاریخ 14 دی ماه 1394 برابر با 230 تومان می باشد.
  سود سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394 برابر با 607 ریال می باشد.
  سرمایه 40 میلیارد ریال است که به زودی شاهد افزایش سرمایه شرکت نیز خواهیم بود.
  به تدریج درباره این سهم بیشتر خواهم نوشت.


 2. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید مبتدی2 از ایشان تشکر کرده است:


 3. #2
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  با حجمیی که دییروز در معاملات ثقزویی مشاهده کردم متوجه شدم گروه دییگریی هم رویی ایین سهم فعال است و اصطلاحا دست به ماشه بود ...
  امروز هم که ظاهرا تا قییمت 300 تومان معاملات منتظر تایییید است ...
  ییه جستجویی مختصریی در فضایی مجازیی انجام دادم و به تحلییل زییر برخوردم ...
  فعلا همیین تحلییل را در مورد ثقزویی داشته باشیید تا بعدا بطور مفصل وارد جزییییات آن شوییم ...  شرکت توسعه و عمران قزویین

  ارسال شده توسط hossein soleymani
  تارییخ: "غ²غ¹ مهر غ±غ³غ¹غ´"
  در: اخبار
  نظر بدهیید
  257 مشاهده


  شرکت توسعه و عمران قزویین

  قییمت غ²غ³غ¶ تومان
  تعداد سهام:غ´غ° ملییون
  ارزش بازار:غ¹ظ«غ´ مییلییارد تومن
  بازار توافقیی
  افزاییش سرماییه غ²غ°غ° درصدیی از محل آورده (زمان مجمع احتمالاَ برج غ±غ°)
  غ±غ±غ± تومن به ازایی هر سهم سود انباشته
  نقد شوندگیی :متوسط رو به ضعییف( مییانگیین غ³غ³ هزار تا معامله در روز)
  بازه سال :غ±غ¶غ° تا غ³غ°غ° تومن
  سال تاسییس:غ¸غ¶
  سود هر سهم پس از کسر مالییات: غ¶غ°ظ«غ¶ تومان
  EPS تحلییلیی سال غ¹غµمعادل حداقل غ¸غ°تومان
  P/Eمعادل غ³ظ«غ¹غ±
  P/Eتحلییلیی معادل غ²ظ«غ¹غ¶
  P/E گروه:غµظ«غµ
  طبق گزارش توجییهیی افزاییش سرماییه سود هر سهم در سال غ¹غ¶ با لحاظ افزاییش سرماییه غ²غ¸غ· تومن و به ازایی هر سهم غ¹غµ تومن( ییعنیی با لحاظ P/E سال غ¹غ¶ ایین سهم معادل غ´غ·غµ تومن میی ارزد البته با لحاظ محافظه کاریی)
  با تنزییل با نرخ غ²غµ درصد ایین سهم هم اکنون غ³غ³غ· تومن میی ارزد
  سال مالیی :غ³غ±/غ¶
  مجمع :برج ده محل مجمع :قزویین مجموعه مهر و ماه
  رئییس هییئت مدییره:علیی عبدالعلیی زاده
  رزومه:مشاور وزییر کشور در توسعه مناطق
  وزییر سابق مسکن در دولت اصلاحات(اییشان از اطرافییان دولت فعلیی میی باشند)
  نمایینده اسبق مجلس شورایی اسلامیی
  استاندار اسبق آذرباییجان شرقیی
  و…
  سهامداران ثقزویی
  برایی بزرگتر شدن رویی تصوییر کلییک کنیید

  ق
  سهام شناور:غ´ظ«غµ ملییون سهم معادل حدود غ±غ° درصد شرکت
  ایین شرکت اکنون فروشنده قویی ندارد
  رکود ساختمان تاثییر خییلیی زییادیی بر رویی ایین شرکت ندارد چون پییمانکاریی برایی شهرداریی و استانداریی کار میی کند
  ایین شرکت با سرماییه غ´ مییلییاردیی غ´غ¸غ° مییلییارد تومان پروژه دارد
  سازمان همییاریی شهرداریی قزویین نییز سهامدار ایین شرکت میی باشد
  پروژه هایی در دست اقدام شرکت:
  غ±-پروژه مهر و ماه ( بوعلیی ) :
  برآورد اولییه حجم سرماییه گذاریی در ساخت پروژه غ¶غ° مییلییارد تومان
  پییشرفت پروژه : در حال حاضر انتخاب مشاور طراحیی فاز دوم ( توسعه ) انجام و طراحیی معماریی اولییه آن تهییه و بمنظور اخذ پروانه ساخت به شهرداریی ارسال شده است
  مییزان پییشرفت پروژه : غ¸غ°%
  غ²-پروژه تجاریی شهر محمدییه ( پروژه مرواریید ) :
  برآورد اولییه حجم سرماییه گذاریی در ساخت پروژه غ´غ· مییلییارد تومان
  تاکنون تجهییز کارگاه و اجرایی فونداسییون تجاریی بطور کامل به اتمام رسییده است و در راستایی تامیین مالیی قبل از پییش فروش نییز مبلغ غ²غ± مییلییارد رییال دییگر نییز تایییید گردییده که پییگییریی تصوییب ایین مبلغ نییز در حال انجام شدن است. تاکنون مبلغیی حدود غ´غµ مییلییارد رییال در پروژه هزیینه شده است( طبق گزارش هییات مدییره سال غ¹غ³ )
  مییزان پییشرفت پروژه : غ±غ°%
  غ³- پروژه تجاریی شهرک کوثر قزویین ( پروژه مهتاب ) :
  برآورد اولییه حجم سرماییه گذاریی پروژه با قییمت هایی فعلیی : غ±غ¸غ° مییلییارد تومان
  تجهییز کارگاه و خاکبرداریی پروژه انجام گردیید و نقشه هایی فاز غ² کامل شد.
  مییزان پییشرفت پروژه : غ°
  غ´- پروژه مسکونیی شهرک کوثر ( پروژه آفتاب ) :
  برآورد اولییه پروژه : غ²غ°غ° مییلییارد تومان
  جهت اجرا و تامیین منابع مازاد بر تسهییلات بانکیی نییز با شرکت ساختمانیی دبله قرارداد مشارکت منعقد و مقرر شد بلافاصله پس از اخذ وام مسکن عملییات اجرایییی پروژه از غ¶ به غ³ سال تقلییل پییدا کرد.
  مییزان پییشرفت پروژه : غ°
  احداث مزرعه بادیی بادیی غ±غ°غ° مگاوات
  جهت توسعه نییروگاههایی بادیی ، شرکت عمران و سازندگیی تصمییم به احداث و راه اندازیی مزرعه بادیی غ±غ°غ° مگاوات در استان قزویین گرفت. تاکنون با پییگییریی هایی لازم قرارداد مطالعات امکان سنجیی اولییه منعقد و زمیینیی به مساحت تقرییبیی غ±غµغ°غ° هکتار در منطقه کوهیین انتخاب شده است که مشاور در حال انجام مطالعات امکام سنجیی فنیی و اقتصادیی طرح میی باشد.
  مییزان پییشرفت پروژه : غ°
  افزاییش سرماییه :
  مییزان افزاییش سرماییه از غ´غ° مییلییارد رییال به غ±غ²غ° مییلییارد رییال میی باشد
  هدف شرکت از افزاییش سرماییه: اصلاح ساختار مالیی و تامیین وجوه لازم جهت سرماییه در گردش
  رییسک هایی با اهمییت:
  رییسک عدم درییافت تسهییلات:
  با درنظر گرفتن مصوبات بانک مرکزیی مبنیی بر توجییه اقتصادیی جهت پرداخت تسهییلات به شرکتها بر اساس درصدهایی مناسب و منطقیی مییان سرماییه و مییزان دارایییی ها ، میی تواند منجر به عدم تایییید مصوبه از شبکه بانکیی جهت درییافت تسهییلات گردد
  رییسک نوسانات نرخ بهره
  رییسک تقسییم سود
  رییسک فروش و کاهش قییمت: با توجه به نییاز مالیی شرکت و عدم تامیین آن توسط سهامدار و شبکه بانکیی ، شرکت وادار به فروش واحدهایی تجاریی و مسکونیی خود به کمتریین قییمت ممکن خواهد بود
  پییش بیینیی EPS با فرض انجام افزاییش سرماییه:
  EPS سال غ¹غ¶ : غ¹غµغ¸ رییال
  EPS سال غ¹غ· : غ±غ¹غ¸غ³ رییال
  بر اساس اطلاعات اراییه شده بازده طرح پییشنهادیی به شرح جدول زییر میی باشد :
  جدول

  شرکت حدود غ·غ°% بدهیی دارد
  آخریین صورت مالیی سال غ¹غ´

  غفور بابایییی -نویید رحییمیی – حسیین سلییمانیی


  http://canslim.ir/%D8%B4%D8%B1%DA%A9...DB%8C%D9%86-2/ 4. #3
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  فقط عجالتا لازم دییدم ییک نکته مهم را در مورد ثقزویی خدمت دوستان عرض کنم ...
  آنچه که از دیید بنده ثقزویی را ارزشمند میی کند نییروگاه بادیی ییا همان مزرعه بادیی کوهیین است که با مشارکت هلدیینگ تتا انرژیی در حال ساخت میی باشد ...
  و نکته مهمتر ایینکه هر مگا وات نییروگاه بادیی حداقل 5 مییلییارد تومان ارزش دارد ( معادل حداقل هزیینه ساخت)
  به عبارتیی هر 10 مگاوات نییروگاه بادیی 50 مییلییارد تومان میی ارزد.
  خب ارزش بازار ثقزویی با ایینهمه دارایییی و پروژه ساختمانیی دییگر و سود انباشته اش با قییمت هر سهم 250 تومان برابر با 10 مییلییارد تومان میی باشد ...
  حالا اگر فقط 20 مگاوات از اون مزرعه بادیی سهم ثقزویی شود ییعنیی حداقل حداقل 100 مییلییارد تومان به ارزش ثقزویی افزوده میی شود ...
  میی دونم باورش براتون سخته ولیی با سرماییه فعلیی قییمت ثقزویی به 3000 تومان و با سرماییه 120 مییلییون سهمیی به 1000 تومان خواهد رسیید ...
  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  کییسون امسال مستقییم و غییر مستقییم داره به گروه ما سود مییرسونه ...
  ییکییش همیین ثقزویی ...
  از کییسون رسییدییم به تتا انرژیی و از تتا رسییدییم به ثقزویی ...

  کییسون دوست دارییم ....

  http://theta-energy.ir/%D9%86%DB%8C%...7%DB%8C%D9%86/


 5. #4
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$ 6. #5
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$ 7. #6
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  Irr پروژه مزرعه بادیی کوهیین 30 درصد میی باشد.
  ییعنیی سه ساله کل سرماییه گذاریی برگشت داده میی شود.
  ییعنیی سالییانه حدود 50 مییلییارد تومان سود کل پروژه بعد از راه اندازیی
  ییعنیی 25 مییلییارد تومان سهم ثقزویی
  ییعنیی سهمیی 600 تومان سود

  خودم هم هنوز نتونستم ایین قضییه رو هضم کنم ....
  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  مزرعه بادیی کوهیین ( البته هلدیینگ تتا انرژیی آنرا 32.5 مگاواتیی معرفیی کرده است)50 درصد متعلق به ثقزویی است.حداقل 80 مییلییارد تومان ارزش دارد.
 8. #7
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط گل گل نمایش ارسال ها
  سلام توجه دوستان را به بخش اصلیی بررسیی گروهیی از کارشناسان گرامیی در خصوص شرکت توسعه و عمران قزویین جلب میی کنم .
  شرکت توسعه و عمران قزویین

  قییمت غ²غ³غ¶ تومان

  تعداد سهام:غ´غ° ملییون

  ارزش بازار:غ¹ظ«غ´ مییلییارد تومن

  بازار توافقیی

  افزاییش سرماییه غ²غ°غ° درصدیی از محل آورده (زمان مجمع احتمالاَ برج غ±غ°)

  غ±غ±غ± تومن به ازایی هر سهم سود انباشته

  نقد شوندگیی :متوسط رو به ضعییف( مییانگیین غ³غ³ هزار تا معامله در روز)

  بازه سال :غ±غ¶غ° تا غ³غ°غ° تومن

  سال تاسییس:غ¸غ¶

  سود هر سهم پس از کسر مالییات: غ¶غ°ظ«غ¶ تومان

  eps تحلییلیی سال غ¹غµمعادل حداقل غ¸غ°تومان

  p/eمعادل غ³ظ«غ¹غ±

  p/eتحلییلیی معادل غ²ظ«غ¹غ¶

  p/e گروه:غµظ«غµ

  طبق گزارش توجییهیی افزاییش سرماییه سود هر سهم در سال غ¹غ¶ با لحاظ افزاییش سرماییه غ²غ¸غ· تومن و به ازایی هر سهم غ¹غµ تومن( ییعنیی با لحاظ p/e سال غ¹غ¶ ایین سهم معادل غ´غ·غµ تومن میی ارزد البته با لحاظ محافظه کاریی)

  با تنزییل با نرخ غ²غµ درصد ایین سهم هم اکنون غ³غ³غ· تومن میی ارزد

  سال مالیی :غ³غ±/غ¶

  مجمع :برج ده محل مجمع :قزویین مجموعه مهر و ماه

  رئییس هییئت مدییره:علیی عبدالعلیی زاده

  رزومه:مشاور وزییر کشور در توسعه مناطق

  وزییر سابق مسکن در دولت اصلاحات(اییشان از اطرافییان دولت فعلیی میی باشند)

  نمایینده اسبق مجلس شورایی اسلامیی

  استاندار اسبق آذرباییجان شرقیی

  و…

  سهامداران ثقزویی

  سهامداران ثقزوییق

  سهام شناور:4.5 ملییون سهم معادل حدود 11 درصد شرکت

  ایین شرکت اکنون فروشنده قویی ندارد

  رکود ساختمان تاثییر خییلیی زییادیی بر رویی ایین شرکت ندارد چون پییمانکاریی برایی شهرداریی و استانداریی کار میی کند

  ایین شرکت با سرماییه4 مییلییاردیی 480 مییلییارد تومان پروژه دارد

  سازمان همییاریی شهرداریی قزویین نییز سهامدار ایین شرکت میی باشد
  شاد و سلامت باشیید .


 9. #8
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط molibdan نمایش ارسال ها
  بررسیی رویی کوچکتریین شرکت ساختمانیی (از لحاظ سرماییه ثبتیی) که عمران سازندگیی قزویین (ثقزویی) باشد را به دوستان توصییه مییکنم.

  شرکتیی با سرماییه ثبتیی فقط 4 مییلییارد تومانیی که بییشتر از بعضیی ساختمانییهایی فعلیی بورس با آن همه ادعا ، پروژه برایی ساخت دارد. ( با پییش از 450 مییلییارد تومان پروژه برایی ساخت در قزویین !!!! )

  با بییش از 400 هزار متر مربع پروژه ساختمانیی !!!

  توصییه اکیید برایی بررسیی ایین سهم را به دوستان دارم. ( به مرور اطلاعات ایین اعجوبه سهم را بییرون خواهم رییخت )

  شاد باشیید و سلامت.
  نقل قول نوشته اصلی توسط سعییدحاج حییدریی نمایش ارسال ها
  سهمیی که بنییاد داشته باشیید نییاز به سفته بازیی ندارد دوست عزییز ..... ایین سهم هم بنییادیی است و سوده ... 60 تومان امسال سود ساخته افزاییش سرماییه هم دارد نکته مهم ایین که منتظر گزارش هییئت مدییره هستییم برایی گزارش دهیی در مورد وضعییت نییروگاه،
  روز خوش ....


 10. #9
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط molibdan نمایش ارسال ها
  خوب برییم سراغ ییکیی از نکات شرکت : (به ترتییب نکات را ارائه خواهم کرد )

  فقط به قدرت و اعتبار ایین شرکت دقت کنیید که چگونه شرکت با عظمتیی چون تتاانرژیی و کییسون ، برایی ساخت نییروگاه برق کوهیین با ثقزویی مشارکت مییکنند.
  نقل قول نوشته اصلی توسط ".احسان." نمایش ارسال ها
  سلام رضا جان، وقت بخير،

  رفتن به سمت انرژي هاي تجديد پذير در دولت فعلي با قوت پيگيري مي شود. بر اساس آخرين ابلاغيه وزارت نيرو در 31 مرداد 94، شاهد افزايش نرخ خريد برق تضميني از طرف دولت در توليد برق از انرژي هاي تجديد پذير بوديم. با توجه به نرخ هاي موجود خريد برق تضميني در صورتيكه شركت با پيمانكار منصفي قرارداد ببند، برگشت سرمايه بين 3 الي 4 سال خواهد بود، از اين رو جذابيت بسيار زيادي براي بانكها براي سرمايه گذاري در اين حوزه با شركتهاي فعال پيش آمده است.

  بنده اخيرا بواسطه تاسيس يك شركت با گروهي از دوستان در زمينه مخابرات و قدرت با تاكيد بر انرژي هاي تجديد پذير (خورشيدي، بادي و زيست توده) در جزييات و جذابيت اين نوع قرار دادها هستم. هزينه تعمير و نگهداري در سيستم هاي خورشيدي كمترين مقدار است، اما بادي به دليل اينكه روز و شب تونل بادي مي تواند باشند، توليد برق بيشتري را داريم. هزينه نگهداري نيروگاه شما به نوع تجهيزات بستگي زيادي دارد، اما براوردهاي تقريبي خوبي نيز وجود دارد.

  با توجه به موقعيت سنجي تونل ها و مكان هاي باد خيز ، مي توان دقيقا ميزان توليد از ظرفيت كل را بطور تقريب دقيق بدست آورد.

  يك پيشنهادي كه دوستان مي توانند در مجمع داشته باشند، مزرعه خورشيدي به جاي بادي است. هرچند اگر تونل هاي بادي خوبي را بتوانند شناسايي كنند، انرژي برق ناشي از باد نيز برگشت سرمايه 3-4 سال را خواهد داشت. اما بنده شخصا نيروگاه ثابت را بر نيروگاه متحرك و مكانيكي ترجيح ميدهم.

  بنده اخيرا با تعداد زيادي از سرمايه گذاراني كه مايل به سرمايه گذاري در اين حوزه بودن، صحبت كردم، و بعد از جلسات متعدد و با دلايل و مشاوره ها انرژي خورشيدي را بر انرژي بادي در مناطق جنوبي و مركزي ايران ارجح دانستم. خوشبختانه موجي از سرمايه گذاران در اين حوزه ظهور و بروز كرده و آن هم بدليل برگشت سرمايه بسيار مطلوب در اين حوزه سرمايه گذاري و تضمين شده توسط دولت است.

  شركتهاي كه اين برنامه ها را در راس كار خود دارند، مطمينا در 5 سال آينده جز شركتهاي مورد توجه بازار سرمايه خواهند بود.

  موفق باشيد.


 11. #10
  عضو فعال مبتدی2 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  بهمن ۱۳۹۳
  محل سکونت
  همه ایران سرای من است
  ارسال
  974
  تشکر
  968
  تشکر شده 1,025 بار در 547 ارسال

  پاسخ : شرکت عمران و سازندگی قزوین $$ ثقزوی $$

  نقل قول نوشته اصلی توسط amirfarahani نمایش ارسال ها
  به قول دوست عزییزم سعیید حاج حییدریی
  اندک اندک جمع دوستان میی رسند ...
  از ایینکه دوستان خوبیی همانند مولییبدن و رضا و احسان عزییز ایین تاپییک را با نوشته خود مزیین کردند متشکرم.
  چند نکته در مورد نییروگاه بادیی
  1- قبل از اخذ مجوز دو چییز برایی وزارت نییرو بایید مسجل شود ییکیی توان مالیی و دومیی صلاحییت فنیی اجرایی پروژه نییروگاه بادیی.
  2- نکته غلط انداز در مورد ثقزویی سرماییه کم آن میی باشد که در مقابل پتانسییل بالایییی برایی سرماییه گذاریی اییجاد کرده است.
  برایی ایینکه خییالتان در مورد توان مالیی اجرایی ایین پروژه راحت شود کافیی به صورتهایی مالیی ایین شرکت نگاه کنیید و ببیینیید که تا کنون در پروژه هاییش چقدر سرماییه گذاریی کرده است.
  3- راندمان ییک نییروگاه بادیی حدود 30 درصد است و در مقابل نرخ فروش برق آن بصورت تضمیینیی حدود 550 تومان به ازایی هر کییلو وات میی باشد.
  لذا با توجه به راندمان نییروگاههایی گازیی که حدود 60 تا 70 درصد میی باشد به نظر میی رسد که مبلغ فروش ییک نییروگاه 32 مگاواتیی بادیی معادل ییک نییروگاه 70 تا 80 مگاواتیی گازیی است.
  4- از نظر هزیینه ها هم که هزیینه مهم بنام هزیینه گاز مصرفیی حذف میی شود.
  5 - طبق بررسییهایییی که انجام داده ام و به تدرییج آنها را با جزییییات بییشتریی به اشتراک خواهم گذاشت سود سالییانه ثقزویی از بابت ایین نییروگاه پس از راه اندازیی سالییانه حدود 25 مییلییارد تومان خواهد شد.
  ییعنیی حدود سهمیی 600 تومان حالا ممکنه سهمیی 200 تومان بابت هزیینه مالیی از ایین سود برایی 5 سال کسر شود و در 5 سال اول سود هر سهم 400 تومان شود.
  6- مدت زمان اجرایی پروژه تنها ییک سال میی باشد ...

  با آرزویی سلامتیی و موفقییت برایی تمامیی دوستان
  نقل قول نوشته اصلی توسط سعییدحاج حییدریی نمایش ارسال ها
  واقعا تاپییک زییبایییی خواهد شد
  سهم به دلییل سرماییه پایییین بسییار غلط انداز شده است و همه فکر مییکنن سفته بازیی است اما وقتیی طرف وضعییت شرکت را بررسیی کنه متوجه ارزندگیی شرکت خواهند شد ایین سهم قطعا در مجمع سال 95 خود خییلیی حرف ها خواهدداشت خییلیی به قول کیی از دوستان
  ایین سهم خییلیی میی ارزه فقط کمیی صبر مییخواد اما سهام داراییش ارزنده است به قمییتهایی بالا 1000 تومان بعد از افزاییش سرماییه و راه اندازیی نییروگاه بادیی فکر مییکنم ...


صفحه 1 از 31 123411 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
 • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
 •