با سلام

فرمت ارسال سبد مسابقه هفتگی بازار پایه به شرح ذیل می باشد، لطفا سبد را طبق این فرمت ارسال فرمائید.نام کاربری

1- نماد اول( الزامی)
2- نماددوم(الزامی)
3- نمادسوم( اختیاری)
4-نماد چهارم ( اختیاری)
5-نماد پنجم ( اختیاری)
--------------------------------------
ذکر علل انتخاب نمادها ( اختیاری)