نقل قول نوشته اصلی توسط سپهر کلهر نمایش ارسال ها
خلنت را امروز بشدت زیر نظر داشته باشید.
احیانا نقدینگی دارید. به نظر خریدنیست.
بازار افتضاح دیروز نگذاشت خلنت حرکتش را شروع کند.
امیدوارم امروز بازار بهتری داشته باشیم.