چقدر زیاد امروز پست زدم

بنظرم شنبه و یکشنبه شاخص کمتر از 2000 واحد افت کند ، داستان ریزش تمام می شود و یکشنبه ممکن است فرصت خرید هم باشد

اگر شنبه یا یکشنبه بیش از 2000 واحد بریزد روند نزولی است و باید خروج زد.