دوستان نظری تحلیلی از بعد بنیادی و تکنیکال یا تابلو دارن در مورد این سهم

آیا گران عرضه شده یا ارزشمنده