بسمه تعالی
جستار تخصصی نماد ثملی (بین الملل ساختمان و صنعت ملی).
جزء نمادهای در انتظار عرضه اولیه در آینده.