صفحه 2 از 8 اولیناولین 12345 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 11 تا 20 از مجموع 74

موضوع: سرمایه گذاری بهمن ( وبهمن )

 1. #11
  عضو فعال مخبرالدوله آواتار ها
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت ۱۳۹۱
  ارسال
  5,228
  تشکر
  2,279
  تشکر شده 17,209 بار در 4,841 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط شهراد نمایش ارسال ها
  مخبر جان سلام ... سورپرایز شدم ...میگم چند وقتیه دیر دیر تو بورکس مطلب میزنید ... آی لاو یو ...
  با سلام
  در خدمتیم....
  ضمنا این خبر گزاری فارس ...روزی 400 میلیارد میذاره روی پروژه وبهمن....
  دیروز 400 میلیارد بود.....امروز شده 800 میلیارد....
  ولی 800 میلیارد درسته....

  مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

 2. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید مخبرالدوله از ایشان تشکر کرده است:

  P.J

 3. #12
  ستاره دار (4)
  تاریخ عضویت
  خرداد ۱۳۹۱
  ارسال
  389
  تشکر
  11,035
  تشکر شده 2,011 بار در 415 ارسال
  اﺧﺒﺎری از وﺑﮫﻤﻦ

  اﺧﺒﺎری از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﮫﻤﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺰم دﯾﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ 100 ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

  ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺮوژه ای ﺗﺠﺎری، اداری، ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﺑﺎﻓﮑﺎر» ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی 760 ھﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 100ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان (ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺑﻌﺜﺖ و ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﺋﯽ) و در ﭘﮫﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻨﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫﻤﻦ اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

  طﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و طﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺮارداد ﯾﻌﻨﯽ 9 ﻣﺮداد ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻮده و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﭘﺮوژه در 64 ﻣﺎه و ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 400 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ. طﺒﻖ ﻗﺮارداد، ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش واﺣﺪھﺎ در20 درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﺛﺎر ﺑﺎ اھﻤﯿﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺒﻮده و در ﺳﺎلھﺎی آﯾﻨﺪه و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ارزش رﯾﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه 400 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.


  آﮔﺎھﺎن ﺑﺎزار اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﮫﻤﻦ را ﺗﮑﺮاری ﻧﺎﻣﯿﺪه و از طﺮح ﻣﮑﺮر اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻸ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد، اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻓﻮق ھﻤﻮاره ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﺳﮫﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ 20 درﺻﺪی ﭘﺮوژه ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ

 4. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید Merita از ایشان تشکر کرده است:


 5. #13
  ستاره دار(10)
  تاریخ عضویت
  اسفند ۱۳۹۱
  محل سکونت
  تهران
  ارسال
  14,267
  تشکر
  25,376
  تشکر شده 54,227 بار در 13,298 ارسال
  در مصاحبه اختصاصی بورس نیوز با مدیر عامل سرمایه گذاری بهمن تشریح شد:
  وضعیت حال و آینده "وبهمن" در بررسی آخرین برنامه ها
  طی یک ماه اخیر قیمت سهم از محدوده قیمتی 65 تومان به حدود 92 تومان رسیده و سهامداران عمده از این پس نیز به حمایت از سهام اقدام خواهند کرد. هر چند قیمت سهم بسته به عملکرد شرکت تغییر خواهد کرد و بازار نسبت به این عملکردها از خود واکنش لازم را نشان خواهد داد تا تعادل لازم در قیمت سهم برقرار شود.
  شرکت سرمایه گذاری بهمن با توجه به عملکرد شش ماهه خود 31 ریال سود برای هر سهم محقق کرده که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 25 درصد افزایش یافته است.
  به گزارش بورس نیوز، با بررسی صورت های مالی شش ماهه این شرکت می توان گفت به ترتیب سود حاصل از سرمایه گذاری ها 25 درصد افزایش، سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها 99 درصد افزایش و در نهایت درآمدهای شرکت 22 درصد رشد داشته است که حاصل همه این موارد افزایش 24 درصدی سود عملیاتی و رشد 40 درصدی سود خالص این شرکت می باشد.

  در بررسی صورت خلاصه سرمایه گذاری های یک ماهه اخیر سرمایه گذاری بهمن این نکته حائز اهمیت است که 80 درصد از بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در بورس و 20 درصد از آن در خارج از بورس می باشد.  تمرکز اصلی شرکت در صنایع مختلف به شرح جدول ذیل می باشد:


  همچنین با نگاهی به پرتفوی بورسی شرکت در می یابیم به ترتیب در صنعت واسطه گری های مالی 25 درصد از سرمایه گذاری شرکت مربوط به بانک صادرات ایران، در صنعت فلزات اساسی 19 درصد از سرمایه گذاری ها مرتبط با شرکت ملی صنایع مس ایران و در صنعت خودرو و ساخت قطعات 13 درصد سرمایه گذاری ها مربوط به شرکت گروه بهمن می باشد.


  در رابطه با بررسی بیشتر وضعیت کلی عملکردی با محمدرضا رستمی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بهمن به گفتگو نشستیم و طی این جلسه وی به سوالات خبرنگار بورس نیوز پیرامون آخرین وضعیت "وبهمن" پاسخ گفت.


  رستمی با اذعان به اینکه در حال حاضر سرمایه گذاری بهمن دارای پرتفویی به ارزش 410 میلیارد تومان است، اظهار داشت: سبد سرمایه گذاری های بورسی شرکت که سهام شرکت هایی همچون "فملی"، "خبهمن"،"خودرو"، "شصفها"، "وتوس" و "وبصادر" را در بر می گیرد، ارزشی در حدود 250 میلیارد تومان دارد.


  وی افزود: در حال حاضر ارزش پرتفوی غیر بورسی شرکت نیز بالغ بر 160 میلیارد ریال برآورد شده است که بخش عمده آن را شرکت توسعه ساختمانی بهمن تشکیل می دهد.


  دو الویت اصلی "وبهمن"


  مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بهمن با اشاره به اینکه در حال حاضر اوضاع بازار سرمایه مطلوب به نظر می رسد، از شناسایی سود 10 میلیارد تومانی از ابتدای سال مالی 91 تاکنون خبر داد و تصریح کرد: شرکت دو الویت اصلی را برای پیشبرد اهداف آتی خود و تحقق سود مورد انتظار در نظر داشته که مدیریت پرتفوی بورسی یکی از این الویت ها است.  پروژه بافکار و اثرات سودآوری آن


  دومین اقدام نیز مربوط به پیگیری اجرای پروژه بافکار در زمینی به مساحت 100 هزار متر مربع با زیر بنای 760 هزار متر مربع می باشد که مجوز تجاری و اداری این پروژه از شهرداری تهران اخذ شده است.
  رستمی خاطر نشان کرد: ارزش کل قرارداد فاز شمالی این پروژه یک هزار و 850 میلیارد ریال و فاز جنوبی آن شش هزار و 496 میلیارد ریال برآورد شده که پس از تکمیل این پروژه 25.5 درصد متعلق به سازمان مشارکت های شهرداری تهران و 74.5 درصد متعلق به شرکت توسعه ساختمانی بهمن خواهد بود.


  وی در خصوص وضعیت اجرای این پروژه اذعان داشت: در شرایط فعلی اقدامات لازم برای طراحی نقشه و مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک و تعیین مشاور پروژه در حال پیگیری است که پنج الی شش ماه به طول خواهد انجامید.


  پس از آن نیز برای انعقاد قرارداد مشارکت و جذب سرمایه گذار برای شروع عملیات اجرای پروژه اقدام خواهد شد.
  مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بهمن در رابطه با آثار اجرای این پروژه بر افزایش سود هر سهم تصریح کرد: پروژه بافکار در سودآوری سال مالی 91 و 92 بی تأثیر است، اما از سال 93 به بعد می توان به مرور اثر آن را بر سود هر سهم شناسایی کرد. چراکه طبق قراردادهای منعقد شده امکان پیش فروش واحدها با پیشرفت فیزیکی کمتر از 20 درصد وجود ندارد.


  اقدام برا ی فروش خرده سهام پرتفوی بورسی


  وی با اذعان به اینکه سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و نیز سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های زیر مجموعه مطلوب بوده، در خصوص برنامه اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری های "وبهمن" خاطر نشان کرد: از اول سال مالی جاری در راستای اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری ها اقدام شده و خروج از خرده سهام در دو گروه غذایی و سیمانی طی سال مالی جاری در همین رابطه صورت گرفته است.


  فروش سهام شرکت صنعتی بهشهر نیز از جمله این اقدامات بوده و چنانچه برای این سهام در قیمت های مناسب مشتری وجود داشته باشد، واگذاری اینگونه شرکت ها جزو برنامه های آتی است تا در مقابل آنها سهام صنایعی همچون پتروشیمی به پرتفوی بورسی "وبهمن" افزوده شده و میزان مالکیت سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های بورسی در گروه فلزات اساسی نیز افزایش یابد.


  رستمی به برنامه های مدیریت برای پرتفوی غیر بورسی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در صنعت لیزینگ نیز به دنبال استفاده از فرصت های موجود برای افزایش سرمایه و هر چه بیشتر فعال شدن لیزینگ آریا دانا هستیم. اما مدتی است رکود گریبان گیر شرکت های لیزینگی شده که با مرتفع شدن بحث نرخ عملیات لیز کردن خودرو، می توان اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد.


  پذیرش شرکت های زیر مجموعه در فرابورس


  وی به اقدامات صورت گرفته بابت پذیرش شرکت های سرمایه گذاری ارزش آفرینان، سرمایه گذاری جامی و آوین اشاره کرد و افزود: مراحل پذیرش سهام شرکت های سرمایه گذاری ارزش آفرینان و نیز سرمایه گذاری جامی در فرابورس عملیاتی شده تا مقدمات لازم برای عرضه این سهم انجام گیرد. چراکه سرمایه گذاری بهمن علاقه مند به واگذاری این شرکت ها بوده و محدودیتی بابت میزان عرضه سهام آنها ندارد.


  وی اذعان داشت: منابع مالی حاصل از این واگذاری ها مطابق با استراتژی های شرکت به سرمایه گذاری های جدید تزریق خواهد شد.


  در همین راستا استفاده از فرصت های اهرمی و نیز خریدهای قسطی سهام بلوکی در عرضه های عمده در قالب کنسرسیوم مد نظر خواهد بود تا سهام ارزنده به پرتفوی "وبهمن" افزوده شود.


  رستمی در خاتمه سخنان خود پیرامون وضعیت قیمت سهام روی تابلوی معاملات اظهار داشت: طی یک ماه اخیر قیمت سهم از محدوده قیمتی 65 تومان به حدود 92 تومان رسیده و سهامداران عمده از این پس نیز به حمایت از سهام اقدام خواهند کرد. هر چند قیمت سهم بسته به عملکرد شرکت تغییر خواهد کرد و بازار نسبت به این عملکردها از خود واکنش لازم را نشان خواهد داد تا تعادل لازم در قیمت سهم برقرار شود. در مجموع نیز مطابق با برآوردها، تحقق 25 تومان سود به ازای هر سهم برنامه ای است که به نظر می رسد تا پایان سال مالی محقق شود و با بهبود وضعیت بازار سهام می توان به افزایش این ارقام امیدوار بود.


  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 6. #14
  عضو فعال amir2003 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  آبان ۱۳۸۹
  ارسال
  1,125
  تشکر
  3,411
  تشکر شده 6,238 بار در 1,083 ارسال
  دوستان بد نیست وبهمن رو نگاه کنن
  ناو سهم 210 تومان که در آینده با بازگشایی پتروشیمی اصفهان که مالک 2/5 درصدش است و رشد خودروییها میتونه یه رشد 20 تا 30 مثل وتوشه بده.حجم معاملاتش خیلی بالا رفته و فروشنده هم کم.
  سهم هم در یک کانال صعودی حرکت میکنه با هدف 150 تومان
  اگر نتوانید ریسک کنید نمی توانید رشد کنید . اگر نتوانید رشد کنید نمی توانید بهترین باشید . اگر نتوانید بهترین باشید نمی توانید شاد باشید و اگر نتوانید شاد باشید چه چیز دیگری مهم است.
  "دیوید ویسکات"

 7. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید amir2003 از ایشان تشکر کرده است:


 8. #15
  کاربر ویژه بورسی rajabnejad آواتار ها
  تاریخ عضویت
  دی ۱۳۹۰
  ارسال
  4,331
  تشکر
  16,697
  تشکر شده 15,739 بار در 3,904 ارسال
  کسب 22 میلیارد ریالی سود واگذاریهای "وبهمن" طی یک ماه
  شرکت سرمایه گذاری بهمن در دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه امسال معادل 22 میلیارد و 754 میلیون ریال سود از بابت واگذاریها کسب کرد.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)،شرکت سرمایه گذاری بهمن صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال را منتشر کرد.

  بر اساس این گزارش این شرکت طی دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 125 میلیارد و 371 میلیون ریال و با مبلغ 148 میلیارد و 125 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 22 میلیارد و 754 میلیون ریال سود کسب کرد.

  همچنین این شرکت در مرداد ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 215 میلیارد و 225 میلیون ریال خریداری کرد.

  گفتنی است "وبهمن" در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده دو هزار و 283 میلیارد و 13 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 784 میلیارد و 959 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت که با افزایش 89 میلیارد و 854 میلیون ریال بهای تمام شده این رقم در پایان دوره به دو هزار و 372 میلیارد و 867 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن با افزایش 427 میلیارد و 646 میلیون ریال معادل سه هزار و 212 میلیارد و 605 میلیون ریال محاسبه شد.
  هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....

 9. #16
  عضو فعال amirabbas2011 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  آبان ۱۳۹۲
  محل سکونت
  زنجان
  ارسال
  651
  تشکر
  584
  تشکر شده 1,647 بار در 536 ارسال

  پاسخ : سرمایه گذاری بهمن ( وبهمن )

  تقسيم سود خوب در مجمع وبهمن


  مجمع اين شركت242 ميليارد توماني به تقسيم سود
  400 ريالي به ازاي هرسهم راي داد ومقررشد از 25 فروردين سال آينده به سهامداران حقيقي پرداخت شود

 10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید amirabbas2011 از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #17
  کاربر ویژه بورسی rajabnejad آواتار ها
  تاریخ عضویت
  دی ۱۳۹۰
  ارسال
  4,331
  تشکر
  16,697
  تشکر شده 15,739 بار در 3,904 ارسال

  پاسخ : سرمایه گذاری بهمن ( وبهمن )

  شفاف سازی وبهمن درخصوص فروش یک قطعه زمین و منزل مسکونی


  شرکت سرمایه گذاری بهمن طی این اطلاعیه شفاف سازی اعلام کرد با عنایت به قطعیت معامله فروش یک قطعه زمین و یک باب منزل مسکونی متعلق به شرکت تابعه این شرکت بر مبنای قیمت کارشناس رسمی دادگستری، تاثیرات عملیات مذکور بر سود و زیان تلفیقی و شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

  ارزش دفتری، بهای فروش و سود فروش زمین متعلق به شرکت توسعه ساختمانی بهمن به ترتیب برابر 36،115 میلیون ریال ، 112,400 میلیون ریال و 76,285 میلیون ریال و منزل مسکونی متعلق به شرکت کارگزاری بهمن برابر 2,233 میلیون ریال ، 28,800 میلیون ریال و 26,567 میلیون ریال می باشد.

  1- خالص تاثیرات معادلات مذکور بر سود تلفیقی 102،852 میلیون ریال و به ازای هر سهم 43 ریال است.

  2- تاثیر معادلات مذکور یر سود شرکت اصلی پس از برگزاری مجامع شرکت های مذکور و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود ، مشخص و اطلاع رسانی خواهد شد .

  لازم به ذکر است شرکت سرمایه گذاری بهمن مالکیت 98 درصد سهام شرکت ساختمانی بهمن و 95 درصد سهام شرکت کارگزاری بهمن ( 42 درصد مستقیم و 53 درصد غیر مستقیم ) را در اختیار دارد .
  هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....

 12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید rajabnejad از ایشان تشکر کرده است:


 13. #18
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت ۱۳۹۲
  ارسال
  29,331
  تشکر
  28,829
  تشکر شده 68,906 بار در 26,716 ارسال

  پاسخ : سرمایه گذاری بهمن ( وبهمن )

  اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده)

  93 نسبت به 92 :

  1- جمع درآمدها : 23 درصد کاهش
  2- سود عملیاتی : 24 درصد کاهش

  3- سود خالص : 25 درصد کاهش
  4- سود شناسایی شده برای هر سهم در 9 ماهه : 234 ریال

 14. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده است:


 15. #19
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت ۱۳۹۲
  ارسال
  29,331
  تشکر
  28,829
  تشکر شده 68,906 بار در 26,716 ارسال

  پاسخ : سرمایه گذاری بهمن ( وبهمن )


 16. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


 17. #20
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت ۱۳۹۲
  ارسال
  29,331
  تشکر
  28,829
  تشکر شده 68,906 بار در 26,716 ارسال

  پاسخ : سرمایه گذاری بهمن ( وبهمن )

  صورت‌های مالی میاندوره‌ای 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده)

  آذر 93 نسبت به 92 :

  1- جمع درآمدها : 8 درصد کاهش
  2- سود عملیاتی : 8 درصد کاهش

  3- سود خالص : 13 درصد کاهش
  4- سود شناسایی شده برای هرسهم در 12 ماهه : 426 ریال

 18. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده است:


صفحه 2 از 8 اولیناولین 12345 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
 • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
 •