جناب باربد در مورد حق خزامیا چی فکر میکنید؟ تا پایان سال سهم در چه قیمتی هست ؟ به نظر شما مبلغ اسمی رو واریز کنم ؟