شعب منتخب بانک ملی ایران از روز سه شنبه 15 تا روز دو شنبه 21 شهریور ماه جاری اوراق مشارکت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را عرضه خواهند نمود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران این اوراق 5 ساله، با نرخ سود علی الحساب سالانه 16 درصد و معاف از مالیات بوده و بازخرید آن تا قبل از سررسید نهایی صرفاً از طریق بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد.
مقاطع پرداخت سودهای علی الحساب، هر 3 ماه یکبار و تاریخ پرداخت اولین سود علی الحساب، 15 آذرماه سال جاری خواهد بود.
نظر شما در مورد خرید این اوراق چیست ؟
آیا نگرانی در مورد فروش این اوراق که فروش انها در بورس انجام می شود وجود ندارد؟