از اساتيد كسي خبر داره چه تعدادي از سهم فرابورس را در بازار عرضه خواهند كرد .