خودم فهمیدم. افزایش سرمایه اش 43 درصد دقیق نیست
42.85714286 درصد هست
با این عدد درسته