صفحه 1 از 22 123411 ... آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 215

موضوع: سيمان‌سپاهان‌ (سپاها)

 1. #1
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,738
  تشکر
  28,568
  تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال

  سيمان‌سپاهان‌ (سپاها)

  اعلام 187 ريالي “eps” سيمان سپاهان

  خبرگزاري موج - شرکت سيمان سپاهان با سرمايه يک هزار و 800 ميليارد ريال پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه سال 92 را به صورت حسابرسي شده 187 ريال اعلام کرد.

  به گزارش خبرگزاري موج، شرکت سيمان سپاهان پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه سال مالي 92 را در مرداد و شهريورماه امسال 187 ريال اعلام کرده است.
  اين شرکت در سال مالي آتي 31 ميليون و 155 هزار دلار حاصل از صادرات سيمان را با نرخ برابري هر دلار 12 هزار و 260 ريال براي شش ماهه نخست سال و نرخ برابري هر دلار 12 هزار و 500 ريال براي شش ماهه دوم سال مالي آتي تسعير کرده است.
  همچنين "سپاها" براي سال مالي 92 مبلغ 120 ميليارد و 427 ميليون ريال معادل 67 ريال به ازاي هر سهم بابت درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت هاي غيربورسي شناسايي کرده است که از آن؛ مبلغ 91 ميليارد و 140 ميليون ريال معادل 51 ريال به ازاي هر مربوط به سودحاصل از سرمايه گذاري در شرکت هاي سرمايه گذاري سيمان سپاهان و فراورده هاي بتني سيمان سپاهان است.
  گفتني است اين شرکت اعلام کرده در سال 1387 طبق مصوبه ماده يک طرح جامع سيمان بابت تنظيم بازار از مبالغ حاصل از فروش سيمان 19 ميليارد و 183 ميليون ريال کسر و به حساب ذخيره منظور شده است.
  پس از برقراري تعادل در بازار موضوع کسر و پرداخت مبلغ مذکور منتفي شده و مبلغ کسر شده به حساب شرکت برگشت داده شده است.
  گفتني است اين شرکت در شهريورماه امسال اين مبلغ را به عنوان ساير درآمدها متفرقه در سال 91 منظور کرده است و با توجه به اين که اين مبلغ از فروش هاي سال 87 کسر شده است به نظر انعکاس آن در عملکرد سال مالي 91 مناسب نيست.
  سيمان سپاهان پيشبيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه سال 91 را با سرمايه يک هزار و 200 ميليارد ريال در نخستين پيش بيني 392 ريال و با سرمايه يک هزار و 800 ميليارد ريال در به صورت حسابرسي شده 262 ريال و در مردادماه امسال 224 ريال اعلام کرده است.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 2. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #2
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,738
  تشکر
  28,568
  تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال

  سیمـان سپاهان ( سپاها )

  ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎھﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﮐﺴﺐ ﺳﻄﻮح 3600 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮخ ﺟﮫﺎﻧﯽ دﻻر، ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 31 ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه 92 ﺧﻮد ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ارزش 35 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 828.034 دﻻر را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ.

  ﻧﺮخ دﻻر در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﭙﺎھﺎ 1226 ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻧﺮخ ارز در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰون ﺑﺮ
  850 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ 472 رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 243 رﯾﺎل اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

  از دﯾﮕﺮ
  ﺳﻮ،ﺳﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ 31 ﺷﮫﺮﯾﻮر 91 ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ 158 رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺳﮫﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه و طﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﻧﻘﺪی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

  ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎھﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮده در
  ﺳﺎل 1387 طﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺎده ﻳﮏ طﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯿﻤﺎن، ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار از ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ 19،183 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد.

  ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺴﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر
  ﻣﻨﺘﻔﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻓﻌﻠﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪھﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ در ﺳﺎل 91 ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

  در ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 92 ﺳﭙﺎھﺎ
  ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد: ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ 92 ﻣﺒﻠﻎ 120,427 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼(ﺑﻪ ازاي ھﺮ ﺳﮫﻢ 67 ﷼) ﺑﺎﺑﺖ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺷﺮﮐﺘﮫﺎي ﻏﯿﺮﺑﻮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن؛ ﻣﺒﻠﻎ 91،140 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ (51 ﷼ ﺑﻪ ازاي ھﺮ ﺳﮫﻢ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮدﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺷﺮﮐﺘﮫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎھﺎن و ﻓﺮاورده ھﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎھﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ 31/06/92 را درﺗﺎرﻳﺨﮫﺎي 31/05/92 و 20/06/91 (ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه)ﻣﺒﻠﻎ 187 ﷼ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ 22 درﺻﺪی ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 4. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #3
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1,756
  تشکر
  2,001
  تشکر شده 4,049 بار در 1,568 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط بابک 52 نمایش پست ها
  ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎھﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﮐﺴﺐ ﺳﻄﻮح 3600 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮخ ﺟﮫﺎﻧﯽ دﻻر، ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 31 ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه 92 ﺧﻮد ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ارزش 35 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 828.034 دﻻر را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ.

  ﻧﺮخ دﻻر در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﭙﺎھﺎ 1226 ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻧﺮخ ارز در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰون ﺑﺮ
  850 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ 472 رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 243 رﯾﺎل اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

  از دﯾﮕﺮ
  ﺳﻮ،ﺳﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ 31 ﺷﮫﺮﯾﻮر 91 ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ 158 رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺳﮫﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه و طﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﻧﻘﺪی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

  ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎھﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮده در
  ﺳﺎل 1387 طﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺎده ﻳﮏ طﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯿﻤﺎن، ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار از ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ 19،183 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد.

  ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺴﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر
  ﻣﻨﺘﻔﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻓﻌﻠﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪھﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ در ﺳﺎل 91 ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

  در ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 92 ﺳﭙﺎھﺎ
  ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد: ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ 92 ﻣﺒﻠﻎ 120,427 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼(ﺑﻪ ازاي ھﺮ ﺳﮫﻢ 67 ﷼) ﺑﺎﺑﺖ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺷﺮﮐﺘﮫﺎي ﻏﯿﺮﺑﻮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن؛ ﻣﺒﻠﻎ 91،140 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ (51 ﷼ ﺑﻪ ازاي ھﺮ ﺳﮫﻢ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮدﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺷﺮﮐﺘﮫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎھﺎن و ﻓﺮاورده ھﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎھﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﮫﻲ ﺑﻪ 31/06/92 را درﺗﺎرﻳﺨﮫﺎي 31/05/92 و 20/06/91 (ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه)ﻣﺒﻠﻎ 187 ﷼ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ 22 درﺻﺪی ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
  سلام.چرا هر سال سود این سیمانی آب میره؟با اینکه افزایش سرمایه هم داده ولی هر سال کمتر از سال قبل درامد داره شرکتهای اصفهانی همیشه بخور بخور توش زیاده و بنده اصلا نمیتونم بهشون اعتماد کنم اگر دلیل خاصی داره لطفا توضیح بدید.

 6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen68 از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #4
  عضو فعال محسن مختاری آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  نوشته ها
  663
  تشکر
  29,174
  تشکر شده 12,446 بار در 691 ارسال
  شمارش سپاها رو بدین شکل میدونم:  به نظرم از 3.5 سال پیش تا حالا موج یک و دو از یه اندینگ بزرگ رو تموم کرده و الان در 3 از اندینگ قرار داریم
  که انتظار دارم طی 8 ماه آتی قیمت رو اقلا به 250 برسونه
  انتظار دارم خط قرمز به پایین شکسته نشه

 8. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید محسن مختاری از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #5
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1,756
  تشکر
  2,001
  تشکر شده 4,049 بار در 1,568 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen68 نمایش پست ها
  سلام.چرا هر سال سود این سیمانی آب میره؟با اینکه افزایش سرمایه هم داده ولی هر سال کمتر از سال قبل درامد داره شرکتهای اصفهانی همیشه بخور بخور توش زیاده و بنده اصلا نمیتونم بهشون اعتماد کنم اگر دلیل خاصی داره لطفا توضیح بدید.
  بیا اینم گزارش سپاهان.ترکونده از بس بخور بخور داره.بیش از 90 درصد شرکتهای اصفهانی بخور بخور توش هست.این یکی که ترکونده.حدود 350 هزار تن سیمان صادرات کرده فکر کنم با دلار 900 تومن!!!!!!!!!خدا جزاشون رو بده به حق علی(ع).هر سال بدتر از سال قبل.تنها سیمانی که رتبه بدترین ها رو به خودش اختصاص داده.من نمیدونم اونجا چیکار میکنن.

 10. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen68 از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #6
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,738
  تشکر
  28,568
  تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال
  ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎھﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﮫﻤﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﮫﻢ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺧﯿﺮ و ﺗﻘﺴﯿﻢ 190 رﯾﺎل ﺳﻮد ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﺳﮫﻢ را، اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.

  ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎھﺎن در ﻣﺠﻤﻊ
  ﺑﻪ ﺳﮫﺎﻣﺪاران ﺧﻮد وﻋﺪه داده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار آزاد ﯾﺎ ﻧﺮخ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﺗﺴﻌﯿﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

  ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻻﻻن ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی واﺳﻂ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
  آﻧﮫﺎ وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﺎ دﻻر 1226 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ!.

  ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ، اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ھﺎ را ھﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮان اﺻﻠﯽ
  ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده و ﺧﻮد ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ زدﻧﺪ.

  اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان ﺳﭙﺎھﺎ ﯾﺎ ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه ﭼﺮا اﺛﺮات ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزاﺳﺖ، ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رود!. و اﻣﺎ ﺳﭙﺎھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺗﯿﭗ 5 را ﻣﺠﺪدا آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ در آن از ﺳﺮﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻤﺎن ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

  در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺴﻌﯿﺮ
  ﻧﺮخ ارز ﻧﺎﺷﯽ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت از ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی، ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ: اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت از ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻟﻨﺪن و ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی ﮐﺮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وام درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻟﻨﺪن، ﺑﺎ ﯾﻮرو دو ھﺰار و 550 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی اﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎ و ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن، ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ و اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﮫﺎد ﻣﺴﺌﻮل، ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ رود ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ارزی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮد.

  در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮫﻢ
  ﺳﭙﺎھﺎ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎری ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ 31 ﺷﮫﺮﯾﻮر 92 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 243 رﯾﺎل اﻋﻼم ﺷﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار آزاد، ﺷﺎھﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ درآﻣﺪ ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ 400 رﯾﺎل در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﮫﻢ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ان ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻗﻢ ﺧﻮاھﺪزد.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


 13. #7
  ستاره‌دار(92) وحید 20 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  محل سکونت
  زنجان
  نوشته ها
  29,489
  تشکر
  40,130
  تشکر شده 116,718 بار در 26,718 ارسال
  تقسیم سود19تومانی هر سهم و انتخاب هیئت مدیره سیمان سپاهان

  خبرگزاری فارس: مجمع سالانه سیمان سپاهان با تقسیم سود 19 تومانی هر سهم و انتخاب اعضاء هیئت مدیره برگزار شد.


  به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس،با اتمام سال مالی منتهی به 31 شهریور سال جاری شرکت سیمان سپاهان،روز گذشته مجمع سالانه این شرکت 180میلیارد تومانی برگزار شد. در این مجمع بعد از قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و همچنین تصویب صورت های مالی، مقرر شد به هر سهم سیمان سپاهان 19 تومان سود داده شود. پاداش هیئتمدیره 250 میلیون تومانی،حق حضور 720 هزار تومانی اعضای غیرموظف هیئتمدیره به ازاء حداقل یک جلسه در ماه و انتخاب موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی از مصوبات این مجمع بودند. همچنین شرکتهای توسعه سرمایه و صنعت غدیر، سرمایه گذاری آذر،سیمان کردستان، سرمایه گذاری پردیس و سیمان فارس و خوزستان به عنوان اعضاء جدید هیئت مدیره سیمان سپاهان برای دو سال تعیین شدند . بررسی ها از وضعیت سهام این شرکت نشان می دهد به رغم افزایش قیمت محصولات سیمان،سودآوری شرکت های سیمانی از جمله سپاهان تغییری نکرد.به همین علت این شرکت با بازدهی حدود 6 درصدی در 8 ماه اخیر مواجه شده است.
  درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

 14. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده است:


 15. #8
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1,756
  تشکر
  2,001
  تشکر شده 4,049 بار در 1,568 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط بابک 52 نمایش پست ها
  ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎھﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﮫﻤﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﮫﻢ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺧﯿﺮ و ﺗﻘﺴﯿﻢ 190 رﯾﺎل ﺳﻮد ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﺳﮫﻢ را، اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.

  ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎھﺎن در ﻣﺠﻤﻊ
  ﺑﻪ ﺳﮫﺎﻣﺪاران ﺧﻮد وﻋﺪه داده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار آزاد ﯾﺎ ﻧﺮخ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﺗﺴﻌﯿﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

  ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻻﻻن ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی واﺳﻂ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
  آﻧﮫﺎ وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﺎ دﻻر 1226 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ!.

  ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ، اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ھﺎ را ھﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮان اﺻﻠﯽ
  ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده و ﺧﻮد ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ زدﻧﺪ.

  اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان ﺳﭙﺎھﺎ ﯾﺎ ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه ﭼﺮا اﺛﺮات ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزاﺳﺖ، ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رود!. و اﻣﺎ ﺳﭙﺎھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﺗﯿﭗ 5 را ﻣﺠﺪدا آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ در آن از ﺳﺮﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻤﺎن ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

  در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺴﻌﯿﺮ
  ﻧﺮخ ارز ﻧﺎﺷﯽ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت از ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی، ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ: اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت از ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻟﻨﺪن و ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی ﮐﺮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وام درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻟﻨﺪن، ﺑﺎ ﯾﻮرو دو ھﺰار و 550 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی اﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎ و ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن، ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ و اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﮫﺎد ﻣﺴﺌﻮل، ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ رود ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ارزی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮد.

  در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮫﻢ
  ﺳﭙﺎھﺎ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎری ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ 31 ﺷﮫﺮﯾﻮر 92 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 243 رﯾﺎل اﻋﻼم ﺷﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار آزاد، ﺷﺎھﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ درآﻣﺪ ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ 400 رﯾﺎل در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﮫﻢ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ان ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻗﻢ ﺧﻮاھﺪزد.

  تبریک به مدیران بسیار شریف و دزد سیمان سپاهان.

 16. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید mohsen68 از ایشان تشکر کرده است:


 17. #9
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,738
  تشکر
  28,568
  تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال
  مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان سپاهان (سهامیعام) برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 91 برگزار شد

  «سیمان سپاهان» 190 ریال سود تقسیم میکند  گروه بنگاهها- مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1391 در روز شنبه مورخ 20/8/1391 با حضور 53/93 درصد از سهامداران در هتل سیمرغ تهران برگزار شد.


  در ابتدای آقای علیمحمد بٍُد، به عنوان رییس و آقایان عباس صفاکیش و نصرتا... توکل به عنوان ناظر و آقای محمد فتوگرافی مدیرعامل شرکت به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. سپس آقای محمد فتوگرافی مدیرعامل شرکت گزارش مبسوطی از عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش و برنامههای آتی شرکت ارائه کردند که خلاصه گزارش فوق به شرح ذیل می باشد:

  جایگاه شرکت سیمان سپاهان در استان اصفهان
  - تولید محصولات سیمان سپاهان معادل چهار درصد ظرفیت تولید کشور با ظرفیت تولید روزانه 9900 تن کلینکر می باشد
  - سیمان سپاهان سومین کارخانه بزرگ تولیدکننده سیمان در کشور و بزرگترین کارخانه سیمان در استان اصفهان میباشد.
  - سهم تولید سیمان سپاهان معادل 39 درصد کل تولید استان است.
  - سهم توزیع داخلی سیمان سپاهان معادل 5/40 درصد ظرفیت توزیع شده در استان است.

  - سهم توزیع صادراتی سیمان سپاهان معادل 86 درصد ظرفیت صادرشده استان اصفهان در سال مالی مورد گزارش به میزان 345.960 تن میباشد.

  کسب افتخارات برتر
  - دریافت تندیس از جشنواره تجلیل از فعالان حوزه سرآمدی برند استان اصفهان، سال 1390
  - دریافت تندیس واحد ممتاز صنعت و معدن استان اصفهان سال 1390
  - دریافت تندیس دیموند پنجمین جشنواره ملی مدیریت نظام توزیع و پخش سال 1391
  - دریافت لوح تقدیر و تندیس صادرکننده نمونه استانی (برگزیده) استان اصفهان سال 1391
  - دریافت لوح تقدیر و تندیس و گواهینامه مشتریمداری در اجلاس مشترک سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و مدیران خلاق و عالیرتبه کشور، تهران سال 1391
  - کسب عنوان واحد نمونه استاندارد در زمینه تولید «سیمان پرتلند» و دریافت تندیس سال 1391
  - حضور در گردهمایی نامداران صنعت و تجارت و دریافت تندیس صنعت به عنوان واحد نمونه سال 1391
  استراتژی سه ساله شرکت تدوین شده در سال 89
  - حفظ و توسعه سهم بازار و تکریم مشتریان
  - رشد و توسعه منابع انسانی
  - رشد سودآوری
  -توسعه پایدار با توجه به عملکرد زیست محیطی
  - تولید بهینه با ارتقاي کیفیت

  پروژههای مهم در دست مطالعه و اجراء
  - پروژه احداث دپارتمان اختلاط سيمان و سرباره
  - پروژه راه اندازی بارگیرخانه خط سه تولید
  - پروژه احداث کارخانه تولید ملات خشک
  در این جلسه پس از بحث و بررسی در خصوص موارد دستورجلسه و تصویب صورتهای مالی تقسیم مبلغ 190 ریال به عنوان سود به ازای هر سهم مورد تصویب قرار
  گرفت.
  برنامه های آینده شرکت
  - گسترش بازارهای هدف و تنوع بخشی شیوه های فروش
  - ارتقای کیفیت محصولات، گسترش سهم بازار داخلی و افزایش میزان صادرات
  - تقویت فعالیتهای R&D و تولید محصولات جدید مورد نیاز مشتریان ارجمند سیمان
  - مدیریت پرتفوی سهام در اختیار شرکت از طریق خرید و فروش سهام توسط شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان

  خلاصه اطلاعات سال مالی آتی
  شرکت مصمم است به اهداف خود در قالب بودجه مصوب دست یافته و از آن حتی الامکان فراتر رود.  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 18. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 19. #10
  ستاره‌دار(92) وحید 20 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  محل سکونت
  زنجان
  نوشته ها
  29,489
  تشکر
  40,130
  تشکر شده 116,718 بار در 26,718 ارسال
  مدیر مالی سیمان سپاهان در گفتگو با بورس ریپورت عنوان کرد:
  بررسی افزایش22 درصدی نرخ سیمان بر سودآوری شرکت ها سیمانی

  خبر افزایش 22 درصدی نرخ فروش سیمان سبب شد تا با ایجاد روند مثبت در معاملات سهام شرکت های فعال در این صنعت شاهد ایجاد صف خرید برای بسیاری از آنها باشیم.

  عبداللهی مدیر مالی سیمان سپاهان در گفتگو با خبرنگار بورس ریپورت، در خصوص مطلب ذکر شده و تأثیر آن بر سودآوری شرکت های فعال در صنعت سیمان اظهار کرد: اگرچه افزایش نرخ سیمان به نفع شرکت های ذی ربط می باشد اما با وجود مسائل و مشکلات مالی فراوان در این صنعت تأثیر این موضوع بر سودآوری شرکت ها نیاز به بررسی بیشتر دارد.

  وی با اشاره به فروش 22 درصدی محصولات شرکت در خارج کشور عنوان کرد: جایگزینی ارز مرجع با ارز مبادلاتی تنها بر سودآوری شرکت های فعالی در صنعت سیمان که قسمتی از فروش محصولات خود را در خارج کشور انجام می دهند تأثیر مثبت خواهد گذاشت.

  بنابر گفته این مقام مسئول شرکت سیمان سپاهان در حال حاضر هیچ گونه برنامه ای در خصوص افزایش سرمایه و یا طرح توسعه جدید ندارد.

  شایان ذکر است در حالی میانگین بازدهی صنعت سیمان آهک وگچ در فروردین ماه اندکی بیش از 15 درصد بوده است که نماد معاملاتی "سپاها" در مدت مشابه میانگین بازدهی 18 درصدی را رقم زده است.

  گفتنی است پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 92،6،31 شرکت مذکور بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه(حسابرسی نشده)حاکی از پوشش 17 درصدی سود پیش بینی شده هر سهم و همچنین کاهش تولید و فروش به ترتیب به میزان حدود 2 و 4 درصد می باشد.
  درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

صفحه 1 از 22 123411 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •