صفحه 1 از 77 12341151 ... آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 763

موضوع: گروه صنعتي بارز (پكرمان)

 1. #1
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,738
  تشکر
  28,568
  تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال

  گروه صنعتي بارز (پكرمان)

  ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮫﺎد ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﻧﻮاع ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﺗﺎﯾﺮ ﺧﻮدرو،ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزار ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎرز ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ
  ﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺷﺎه ﺑﯿﺖ ﺗﺎﯾﺮﺳﺎزان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺶ از 20 درﺻﺪی را در ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارد.

  ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل
  اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ﺑﻪ ﻧﺮخ دوﻟﺘﯽ،واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﺋﻮﭼﻮی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﮑﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫﺎی ﺗﺎﯾﺮ در ﮐﺸﻮر، ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎزی از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮑﺮﻣﺎن اﻓﺰوده اﺳﺖ.

  از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ دﻻر از 1100 ﺗﻮﻣﺎن در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل 90 ﺑﻪ 3600 ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﮫﺮ ﻣﺎه
  ﺳﺎﻟﺠﺎری، واردات و ﻣﺼﺮف ﺗﺎﯾﺮھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و وارداﺗﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎھﺶ داده اﺳﺖ.

  ﻟﺬا در ﻏﯿﺎب ﻻﺳﺘﯿﮑﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻓﺮوش ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﺑﮫﺒﻮدی ﮐﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 2. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #2
  ستاره‌دار (89) وحید 20 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  محل سکونت
  زنجان
  نوشته ها
  29,126
  تشکر
  40,014
  تشکر شده 115,857 بار در 26,430 ارسال
  به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه صنعتي بارز طی نامه شماره مورخ 1391/07/30 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1391/12/30 با سرمایه 666,500 میلیون ریال مبلغ 543 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد

  شرکت پيشبيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 شرکت اصلي را در تاريخ 30/11/90 و 20/12/90 (حسابرسي شده) مبلغ 304 ريال و در تاريخ 07/05/91 مبلغ 543 ريال اعلام نموده بود.

  شرکت پيشبيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي منتهي به 29/12/90 را در تاريخ 30/11/89 مبلغ 189 ريال ،در تاريخ 23/12/89 (حسابرسي شده) مبلغ 197ريال در تاريخ 25/10/90 مبلغ 293 ريال ، در تاريخ 30/11/90 مبلغ 311 ريال و 20/12/90 (حسابرسي شده) نيز مبلغ 311 ريال اعلام نموده بود که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 396 ريال محقق گرديد.

  شرکت پيشبيني سود هر سهم سال تلفيقي مالي منتهي به 30/12/91 شرکت اصلي را در تاريخ 30/11/90 و 20/12/90 (حسابرسي شده) مبلغ 311 ريال در تاريخ 07/05/91 مبلغ 551 ريال اعلام نموده بود در اطلاعات پيوست سود هر سهم تلفيقي سال مالي 91 برابر با مبلغ 551 ريال مي باشد.

  شرکت اعلام نموده است که هيئتمديره در نظر دارد به ازاي هر سهم مبلغ 150 ريال را جهت تقسيم بين سهامداران به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 91 پيشنهاد نمايد.

  شرکت اعلام نموده است فاز 1 طرح توسعه راديال باري را با برآورد هزينه سرمايه گذاري به مبلغ 321ر369 ميليون ريال و مبلغ 000ر100ر22 يورو در دست اجرا دارد.همچنين شرکت در خصوص پيش بيني افزايش سرمايه اعلام نموده است که گروه به منظور تامين قسمتي از مخارج پروژه احداث توليد تايرهاي راديال سواري با بلت سيمي در کردستان ، مبلغ 207 ميليارد ريال (از محل آورده نقدي و مطالبات) براي سال1391پيشنهاد نموده که پس از انجام تشريفات قانوني انتقال آنها به سرمايه عملي خواهد گرديد.
  درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

 4. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #3
  ستاره‌دار (89) وحید 20 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  محل سکونت
  زنجان
  نوشته ها
  29,126
  تشکر
  40,014
  تشکر شده 115,857 بار در 26,430 ارسال
  تحقق 90 درصدی سود هر سهم «پکرمان»

  گروه بنگاهها- گروه صنعتی بارز طی نیمه نخست سالجاری معادل 90 درصد از پیشبینی سود هر سهم 543 ریالی خود را به تحقق رساند.
  به گزارش بورس و اوراق بهادار، این شرکت فروش سالمالی 91 را بیش از چهار هزار و 607 میلیارد ریال پیشبینی کرده که طی دوره 6 ماهه از فروش محصولات خود بیش از دوهزار و 252 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.
  «پکرمان» پیشبینی سود هر سهم سال مالی 90 را در نخستین پیشبینی مبلغ 149 ریال و در آخرین پیشبینی مبلغ 288 ریال اعلام کرده بود که براساس صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 382 ریال تحقق یافته است.


  درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

 6. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #4
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,738
  تشکر
  28,568
  تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال
  در آخرین اطلاعیه منتشر شد؛


  پیش بینی درآمد هر سهم صنعتی بارز؛ 603 ریال


  شرکت گروه صنعتی بارز در 13 آذر ماه سال جاری، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 را با سرمایه 666 میلیارد و 500 میلیون ریال مبلغ 603 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده است.  شرکت گروه صنعتی بارز در 13 آذر ماه سال جاری، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 را با سرمایه 666 میلیارد و 500 میلیون ریال مبلغ 603 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده است.


  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت پیشبینی سود هر سهم سال مالی منتهی 29 اسفند 90 شرکت اصلی را در تاریخ 30 مهر 90، مبلغ 149 ریال، در تاریخ 25 دی ماه 90، مبلغ 297 ریال و در تاریخ 30 بهمن 90، مبلغ 288 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورت های مالی حسابرسی نشده و صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ 382 ریال محقق شده است.


  در عین حال، شرکت پیشبینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 شرکت اصلی را در تاریخ 30 بهمن 90 و 20 اسفند 90 به صورت حسابرسی شده، مبلغ 304 ریال و در هفتم مرداد، 30 مهر و 20 آبان 91 به صورت حسابرسی شده، مبلغ 543 ریال و در 23 آبان 91 مبلغ 603 ریال برآورد کرده است.


  شرکت پیشبینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی منتهی به 29 اسفند 90 را در تاریخ 23 اسفند 89 به صورت حسابرسی شده 197ریال، در 25 دی ماه 90 مبلغ 293 ریال و در تاریخ 30 بهمن 90، مبلغ 311 ریال و 20 اسفند 90 به صورت حسابرسی شده، مبلغ 311 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ 396 ریال محقق شده است.


  در عین حال، شرکت پیشبینی سود هر سهم سال تلفیقی مالی منتهی به 30 اسفند 91 را در تاریخ های هفتم مرداد، 30 مهر و 20 آبان، به صورت حسابرسی شده، مبلغ 551 ریال و در تاریخ 23 آبان ماه امسال، مبلغ 610 ریال اعلام کرده است.


  به علاوه، شرکت اعلام کرده که هیئتمدیره در نظر دارد به ازای هر سهم مبلغ 300 ریال را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی 91 پیشنهاد کند.


  همچنین، شرکت بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، زیان تسعیر بدهی های ارزی خود را برای سال مالی 91 به مبلغ 587 میلیارد ریال اعلام کرده است.


  از سوی دیگر، شرکت در خصوص پیش بینی افزایش سرمایه اعلام کرد گروه به منظور تامین قسمتی از مخارج پروژه احداث تولید تایرهای رادیال سواری با بلت سیمی در کردستان، مبلغ 207 میلیارد ریال (از محل آورده نقدی و مطالبات) پیشنهاد کرد که پس از انجام تشریفات قانونی انتقال آنها به سرمایه عملی خواهد شد.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 8. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #5
  عضو فعال naruto آواتار ها
  تاریخ عضویت
  May 2011
  محل سکونت
  ارومیه
  نوشته ها
  1,879
  تشکر
  9,967
  تشکر شده 9,823 بار در 1,868 ارسال
  واقعا در حق سهام لاستیکی داره ظلم میشه !
  همیشه تاپیکشون اون پایینهاست!
  در حالی که شرکتهای لاستیک سازی در بهترین دوران فعالیتشونن
  پوشش سود پاسا-پکویر-پکرمانو ببینین

 10. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید naruto از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #6
  عضو فعال naruto آواتار ها
  تاریخ عضویت
  May 2011
  محل سکونت
  ارومیه
  نوشته ها
  1,879
  تشکر
  9,967
  تشکر شده 9,823 بار در 1,868 ارسال
  خب بریم سراغ برخی اطلاعات شرکت
  تولید حدود 34 درصد لاستیک کشور توسط گروه بارز . با ظرفیت تولید 70 هزار تن انواع تایر
  طرح توسعه لاستیک رادیال سواری شرکت در استان کردستان با ظرفیت تولید 42 هزار تن با حدود 25 درصد پیشرفت فیزیکی(شروع بهره برداری سال 93)
  تنها تولید کننده لاستیک ماشین آلات و ادوات راهسازی در کشور(با حاشیه سود زیاد به دلیل عدم وجود رقیب داخلی)
  و همینطور تولید کننده 70 درصد لاستیک های مورد استفاده در ادوات کشاورزی همچون تراکتور در کشور
  پس از به بهره برداری رسیدن پروژه لاستیک کردستان،هیچ شرکت تولید کننده داخلی توان رقابت در برابر این شرکت رو نخواهد داشت!(با ظرفیت تولید 110 هزار تن انواع تایر-نزدیکترین شرکت از لحاظ تولید به شرکت،لاستیک دنا هست با ظرفیت تولید 40 هزار تن)

 12. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید naruto از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #7
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,738
  تشکر
  28,568
  تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال
  گــــروه صنعتـي بـــــــارز


  (نام قبلي : مجتمع صنايع لاستيك كرمان)

  از زمان تاسيس گروه صنعتي بارز در سال 1363 به عنوان اولين كارخانهي تايرسازي كشور كه طراحي و اجرا گرديد ، به بركت علاقه و اشتياق مصرف كنندگان بارز كه محصولات با كيفيت آن ، نيازهاي ايشان را به خوبي برطرف ميسازد و تعهد تيم اثربخش مديريتي بارز همراه با تلاشهاي بيوقفه و خستگي ناپذير كاركنان آن و با به كار گيري امكانات توليد مدرن و خودكار ، گروه رشد سريع و پيوستهاي را تجربه نموده است .
  در حال حاضر سهامداران شركت عبارتند از :
  1- شركت سرمايه گذاري صنايع
  پتروشيميايي و شيميايي تامين : 51.85%
  2- شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران: 28.55%
  3- شركت سرمايه گذاري توسعه ملي : 17.43%
  4- سايرين : 2.17%
  با گذشت چندي از اين واقعه ، طراحي شركت ، نهايي گرديد و قرارداد انتقال دانش فني شركت با شركت لاستيك دنا (بريجستون سابق) به امضا رسيد .
  گروه صنعتي بارز (با نام قبلي مجتمع صنايع لاستيك كرمان) در فروردين ماه 1372 توسط رياست جمهوري اسلامي ايران افتتاح گرديد و نام تجاري "بارز" را براي محصولات خود برگزيد.


  "گروه صنعتی بارز" فعالیت تجاری خود را از سال 1373 آغاز نمود. ظرفیت اولیه ی آن 25000 تن در سال انواع تایر، تیوپ و نوار وسایط نقلیه ی سبک و سنگین و همچنین کشاورزی بود که دو سال پس از شروع تولید تحقق یافت.


  محصولات گروه با نام تجاری "بارز" به بازار معرفی گردید و دیری نپایید که مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفت. به ویژه در بخش حمل و نقل سنگین چرا که بیشتر محصولات در آن زمان انواع تایر و تیوپ باری و اتوبوسی بود. سهم گروه صنعتی بارز در تولید محصولات کشاورزی نیز رفته رفته افزایش یافت تا جایی که پس از 5 سال از مرز 50.000 حلقه در سال گذشت و در حال حاضر با تولید بیش از 80.000 حلقه انواع تایرهای کشاورزی(تراکتوری) نزدیک به 70% از سهم بازار را در اختیار دارد. گروه صنعتی بارز با شرکت تراکتورسازی تبریز همکاری تنگاتنگی را پی ریزی نموده و قصد دارد تا نیاز این شرکت رو به رشد را در تأمین انواع تایر کشاورزی به صورت کامل و بلند مدت برآورده سازد.

  راهبرد دیگر مجتمع پیوند با دیگر خودرو سازها از جمله ایران خودرو و سایپا دو شرکت بزرگ تولید کننده ی خودروی سواری در کشور بوده است که در همین راستا گروه صنعتی بارز اقدام به احداث یک خط تولید به ظرفیت 3 میلیون حلقه در سال انواع تایرهای سواری رادیال(Tubeless) نموده که هم اکنون سهم قابل ملاحظه ای در تأمین نیاز این دو خودرو ساز دارد.

  هدف بعدی این گروه صنعتی، افزایش ظرفیت اینگونه از محصولات(رادیال سواری) به 8 میلیون حلقه در سال می باشد که مطالعات آن انجام شده که با احداث کارخانه ای جدید از سال 1386 تلاش می شود این هدف محقق گردد. علاوه بر فعالیت های یاد شده، گروه صنعتی بارز با انعقاد قرارداد بلند مدت همکاری فنی با شرکت کنتیننتال آلمان، چهارمین شرکت بزرگ تایر سازی جهان، تصمیم گرفت برای اولین بار در کشور نسبت به تولید و عرضه ی تایرهای رادیال باری و اتوبوسی تمام سیمی(All Steel) اقدام نماید.

  پروژه ی احداث یک واحد با ظرفیت 1100 حلقه در روز و ظرفیت سالیانه بیش از 400.000 حلقه، از سال 1382 در دستور کار قرار گرفت که فاز اول آن در سال جاری یعنی 1385 به بهره برداری می رسد. با معرفی این محصولات که با تکنولوژی روز اروپا در کشور تولید خواهد شد، گروه صنعتی بارز گامی بلند به جلو خواهد برداشت و امید آن را دارد که با معرفی این محصول به بازار کشور و منطقه، یکی دیگر از اهداف راهبردی خود را جامه ی عمل بپوشاند.


  چشم انداز گروه"ایفای نقش اول در کشور و یکی از نقش آفرین ها در صنعت لاستیک منطقه" بوده که با آنچه ذکر شد امید است در آینده ای نه چندان دور محقق گردد.


  گروه صنعتی بارز بر چهار ارزش محوری تأکید دارد.
  - مشتری محوری
  - ایجاد فضای مطلوب کاری برای کارکنان
  - یادگیری و بهبود مستمر
  - نتیجه گرایی


  با بهره گیری از مدل EFQM به عنوان یک راهکار تعالی سازمانی و تکنیک BSC(کارت امتیاز متوازن) در سال های اخیر، تلاش گروه بر مشخص تر کردن اهداف راهبردی در راستای ارزش های یاد شده بوده و با تعریف پروژه های راهبردی در حوزه های "مدیریت و ساختار"، "تولید و عملیات"،"بازاریابی و فروش"، "تحقیقات وتوسعه" و "حوزه ی مالی" برای ارتقای خود برنامه ریزی نموده و به طور قطع و یقین با جدیت هر چه بیشتر همکاران خود، مسیر تعالی را طی خواهد نمود.

  راهبرد دیگر گروه ایجاد شبکه ی توزیع برند ساز بوده و در این راستا اعتقاد راسخ به پیوند بلند مدت با مشتریان و عوامل فروش خود در بازار دارد. مشتریان محصولات بارز از طریق عوامل ثابت فروش همواره پشتیبانی شده و در 50 مرکز عرضه ی محصولات این گروه صنعتی در سراسر کشور به خدمات پس از فروش محصولات بارز دسترسی دارند. با افزایش سهم بازار محصولات "بارز"، راهبرد یاد شده اهمیت بیشتری می یابد و در همین ارتباط گروه صنعتی بارز در نظر دارد تا حداقل در 5 منطقه ی کشور دفاتر بازاریابی خود را فعال سازد تا ضمن ارتباط نزدیک تر با مشتریان، بتواند خدمات مورد نیاز آن ها را بیش از پیش تأمین نماید. گروه صنعتی بارز با رقابتی تر شدن بازار در سال های اخیر توجه ویژه به بخش تحقیقات و توسعه به عنوان یکی از عوامل موفقیت خود در آینده، مبذول داشته و با احداث یک مرکز پیشرفته ی تحقیقات و توسعه و تجهیز آن، زیر بنای طراحی و توسعه ی محصولات را فراهم نموده است. علاوه بر آن با آغاز پروژه ی احداث مرکز تست جاده ای برای اولین با در کشور، این گروه صنعتی جایگاه ویژه ای را برای خود رقم خواهد زد که امید می رود این مرکز بتواند پیوند قوی تری با خودرو سازهای کشور و گروه صنعتی بارز ایجاد نماید.

  گروه صنعتی بارز با تأکید بر تولید انواع تایر به ویژه تایرهای رادیال سیمی به عنوان فعالیت محوری و اصلی تلاش نموده است در زنجیره ی ارزش ساز خود نیز فعال باشد. در این زمینه می توان به احداث یک واحد تولید سیم طوقه و یک واحد روکش تایر در سیرجان، مشارکت در طرح تولید دوده ی صنعتی در محلات، تأسیس یک شرکت سرمایه گذاری و نیز دو شرکت بازرگانی(سامان بارز) و خدمات حمل و نقل(بارز ترابر) اقدام نماید. شناخت زنجیره ی ارزش ساز گروه و سرمایه گذاری در آن نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در فضای رقابتی آینده مدنظر بوده است و سعی می شود تا جایی که تأثیر مثبت روی فعالیت محوری گروه داشته باشد مورد توجه قرار گیرد.


  برخي دستيافتها و گواهينامههاي شركت تا پايان سال 1384 :  1373: شروع تولید انبوه تایر
  1373: دريافت گواهينامه استاندارد ملي كيفيت
  1376: دریافت گواهینامه ISO – 9001 ازDNVهلند
  1377 : افزایش تولید تایر و گذشتن از مرز یک میلیون حلقه
  1378 : دریافت گواهینامه ISO - 14001 از شركت DNVهلند
  1379 : دریافت استاندارد ECE برای اولین گروه تایر از شركت TUV آلمان
  1379 : دریافت لوح”صنعت سبز ایران” از سازمان حفاظت محیط زیست کشور
  1380 : انعقاد قراردادانتقال تکنولوژی تولید تایر رادیال با شرکت کنتی ننتال آلمان
  1380 : دريافت تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان
  1380 : آغاز تولید تایر رادیال سواري بلت سیمی
  1381 : دريافت تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان
  1382 : دریافت گواهینامه QS – 9000
  1382: افزايش توليد تاير و گذشتن از مرز دو ميليون حلقه
  1384: دریافت گواهینامه ISO /TS- 16949
  1385: دریافت گواهینامه تطابق سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و زیست محیطی
  OHSAS1800
  1385 : اخذ پروانه بهره برداری از طرح تولید تایر رادیال باری-اتوبوسی تمام سیمی
  1386:تولید انبوه تایرهای رادیال باری-اتوبوسی به میزان 65000 حلقه
  1387 : انتخاب نام و نشان گروه صنعتی بارز بعنوان یکی از 100 نام تجاری برتر کشور
  1387 : دریافت تقدیرنامه دوستاره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
  1388 : انتخاب نام و نشان گروه صنعتی بارز بعنوان برترین شرکت از نظر نظام توزیع و پخش تایر در کشور
  1388 : انتخاب نام و نشان گروه صنعتی بارز بعنوان یکی از 100 نام تجاری برتر کشور برای دومین سال پیاپی
  1388 : دریافت تندیس و لوح رعایت حقوق مصرف کنندگان
  1388:اخذ تاییدیه از بنز آلمان برای تایر رادیال باری
  1388:اخذ تاییدیه از سایپادیزل،ایران خودرودیزل،آمیکو،آریادیزل برای تایرهای رادیال باری  آدرس:تهران خيابان سهروردي شمالي ،خيابان هويزه غربي،پلاك119
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 14. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 15. #8
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,738
  تشکر
  28,568
  تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال
  محصولات بارز:

  1)گروه محصولات سواری ( 20محصول )

  2)گروه محصولات وانتی ( 7محصول )

  3)گروه محصولات کامیونی و اتوبوسی ( 22محصول )

  4)گروه محصولات کشاورزی ( 5محصول )
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 16. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 17. #9
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,738
  تشکر
  28,568
  تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال
  1)گروه محصولات سواری ( 20محصول )

  تایر های رادیال ( 18 محصول )
  تایر های بایاس ( 2 محصول )  2)گروه محصولات وانتی ( 7محصول )

  تایر های رادیال ( 1 محصول )
  تایر های بایاس ( 6 محصول )

  3)گروه محصولات کامیونی و اتوبوسی ( 22محصول )

  تایر های کامیونی رادیال تمام سیمی ( 9 محصول )
  تایر های کامیونی بایاس ( 4 محصول )
  تایر های اتوبوسی رادیال تمام سیمی ( 4 محصول )
  تایر های اتوبوسی بایاس ( 4 محصول )
  تیوب و نوار (فلپ) ( 1 محصول )

  4)گروه محصولات کشاورزی ( 5محصول )

  تایر ( 5 محصول )
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 18. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 19. #10
  عضو فعال naruto آواتار ها
  تاریخ عضویت
  May 2011
  محل سکونت
  ارومیه
  نوشته ها
  1,879
  تشکر
  9,967
  تشکر شده 9,823 بار در 1,868 ارسال
  سود پیشبینی شده امسال 603 ریال
  میزان پوشش سود در 6 ماهه اول 488 ریال------میزان پوشش در مدت مشابه سال قبل 92 ریال
  میزان سود ناخالص شرکت بشدت در حال افزایشه
  در حالی که سود ناخالص شرکت از فروش سال قبل 17 درصد بود،این میزان فعلا به 25 درصد از کل فروش رسیده که احتمالا تا آخر امسال میتونه حتی به بالای 30درصد هم برسه!(با قیمتهای فروش فعلی)


 20. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید naruto از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 1 از 77 12341151 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •