در صورتی که 2 سال از گرفتن مدارک اصول مقدماتی گذشته باشد و تا به حال در نهادهای مالی مشغول به کار نبوده ام
1-آیا هم اکنون میتوانم با این مدارک تقاضای همکاری
کنم و هنوز از اعتبار برای شروع بکار ساقط نشده است؟
2- آیا باید از دوباره در آزمونهای مقدماتی شرکت کنم یا میتوانم در آزمونهای بالاتر ( تحلیگری ) شرکت کنم؟